Zadanie: Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze

Inwestor: Miasto Zabrze

INŻYNIER KONTRAKTU: Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest – Complex” Spółka z o.o.
Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15

KONTRAKT PODSTAWOWY: Przywrócenie wartości użytkowych (rekultywacji) obszarów Miasta Zabrze zdewastowanych działalnością przemysłową obejmowało następujące tereny:

 • Teren I – nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik)- 7,58ha
 • Teren II – nieużytek w Zabrzu Maciejowie (na północ od ul. Nad Kanałem)- 1,60ha
 • Teren III – wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego -5,92ha
 • Teren IV – zwałowisko odpadów hutniczych przy ul. Bytomskiej i Hagera- 19,93ha
 • Teren V – zwałowisko odpadów wydobywczych – hałda „Ruda”- 40,84ha
 • Teren VI – zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej- 1,86ha
 • Teren VII – teren byłej koksowni „Concordii” w rejonie ul. Hagera- 6,76ha
 • Teren VIII – stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej- 95,40ha


Przedsięwzięcie obejmowało rekultywację ośmiu wielkoobszarowych terenów zdegradowanych o łącznej powierzchni 179,76 ha (poprzemysłowych i nieużytków), na których częściowo występowało skażenie gleby, składowane były pozostałości po procesach produkcyjnych, istniało niebezpieczeństwo związane z niezabezpieczonymi urwiskami, ruinami budowli poprzemysłowych. Ponadto tereny były zniszczone przez bieżące działanie człowieka.
Równocześnie na przedmiotowych terenach występowały obszary cenne przyrodniczo, które należało i należy chronić. Rekultywacji podlegały między innymi tereny, które mogą być wykorzystane do celów edukacyjnych.
Przedmiot projektu obejmował obszary zdegradowane poprzez działalność przemysłową, jaka w przeszłości w niespotykanym stopniu skoncentrowana była na obszarze Miasta Zabrze.

Obszar projektu stanowiły grunty o różnych źródłach degradacji, w szczególności:

 • Zwałowiska odpadów wydobywczych
 • Zwałowisko odpadów z przemysłu hutniczego
 • Zapadliska i zalewiska powstałe w wyniku osiadań terenu spowodowane działalnością górniczą i eksploatacyjną
 • Nieużytki lub tereny zielone gdzie występują ponadnormatywne zanieczyszczenia gruntów spowodowane działalnością przemysłową (hutnictwo, koksochemia, energetyka, itp.)

W ramach projektu wykonano m.in.:

 • Wykonano badania glebowe
 • Dostosowano grunty w warstwie przypowierzchniowej do odpowiednich standardów - remediacja
 • Wytyczono szlaki i ścieżki rowerowe
 • Dokonano przebudowy obiektów budowlanych pozwalających zrekultywowane tereny poprzemysłowe wykorzystać dla celów sportowo-rekreacyjnych
 • Wykonano nasadzenia
 • Wykonano prace pielęgnacyjne


Przedmiot projektu obejmował przywrócenie wartości użytkowych zdewastowanych obszarów. W odniesieniu do części terenów elementem projektu było:

 • Usunięcie dzikich składowisk odpadów
 • Przeprowadzenie badań podłoża (badania glebowe) wraz z ekochemiczną oceną podłoża gruntowego
 • Wyznaczenie ścieżki ekologicznej w oparciu o walory siedliskowe terenu (gatunki ptaków, siedliska, sukcesja flory, miejscowy biotop)


W ramach projektu zostały przywrócone środowisku (z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju flory i fauny) tereny wcześniej zdegradowane działalnością człowieka.

UMOWA DODATKOWA:

Przywrócenie wartości użytkowych (rekultywacji) obszarów Miasta Zabrze zdewastowanych działalnością przemysłową obejmowało następujące tereny:

 • Teren VI A – zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej - 0,6277ha
 • Teren VII A – teren byłej koksowni „Concordii” w rejonie ul. Hagera - 2,7060 ha


Przedsięwzięcie obejmowało rekultywację dwóch wielkoobszarowych terenów zdegradowanych o łącznej powierzchni 3,34 ha (poprzemysłowych i nieużytków), na których częściowo występowało skażenie gleby, składowane były pozostałości po procesach produkcyjnych, istniało niebezpieczeństwo związane z niezabezpieczonymi urwiskami, ruinami budowli poprzemysłowych. Ponadto tereny były zniszczone przez bieżące działanie człowieka.
Równocześnie na przedmiotowych terenach występowały obszary cenne przyrodniczo, które należało chronić. Rekultywacji podlegały tereny, które mogą być wykorzystane do celów edukacyjnych.
Przedmiot projektu obejmował obszary zdegradowane poprzez działalność przemysłową, jaka w przeszłości w niespotykanym stopniu skoncentrowana była na obszarze Miasta Zabrze.

Obszar projektu stanowiły grunty o różnych źródłach degradacji, w szczególności:

 • Zwałowiska odpadów wydobywczych
 • Nieużytki lub tereny zielone gdzie występowały ponadnormatywne zanieczyszczenia gruntów spowodowane działalnością przemysłową (hutnictwo, koksochemia, energetyka, itp.)


W ramach projektu wykonano m.in.:

 • Badania glebowe
 • Dostosowano grunty w warstwie przypowierzchniowej do odpowiednich standardów - remediacja
 • Wytyczono szlaki i ścieżki rowerowe
 • Dokonano przebudowy obiektów budowlanych pozwalających zrekultywowane tereny poprzemysłowe wykorzystać dla celów sportowo-rekreacyjnych
 • Wykonano nasadzenia
 • Wykonano prace pielęgnacyjne


Przedmiot projektu obejmował przywrócenie wartości użytkowych zdewastowanych obszarów. W odniesieniu do części terenów elementem projektu było:

 • Usunięcie dzikich składowisk odpadów
 • Przeprowadzenie badań podłoża (badania glebowe) wraz z ekochemiczną oceną podłoża gruntowego
 • Wyznaczenie ścieżki ekologicznej w oparciu o walory siedliskowe terenu (gatunki ptaków, siedliska, sukcesja flory, miejscowy biotop)


W ramach projektu zostały przywrócone środowisku (z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju flory i fauny) tereny wcześniej zdegradowane działalnością człowieka.

   Zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu obejmował m.in.:
  • Administrowanie i nadzór nad prawidłowością procesu wykonywania robót zgodnie z warunkami przetargu, specyfikacjami technicznymi i dokumentacja projektową
  • Udział w naradach i spotkaniach na budowie
  • Organizacja spotkań o charakterze Rady Budowy
  • Przygotowywanie dokumentów oraz prowadzenie korespondencji z organami nadzoru budowlanego związanych z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót
  • Przejęcie obowiązków nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie
  • Prowadzenie korespondencji w sprawach budowy
  • Prowadzenie stałych konsultacji i doradztwo
  • Analiza i ocena postępu robót Wykonawcy, sprawdzanie jakości wykonywanych robót
  • Egzekwowanie i kontrolowanie Wykonawców w zakresie zgodności z BHP
  • współpraca z Projektantami w ramach nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od Projektantów wyjaśnień związanych z realizacją robót
  • Udział w rozstrzyganiu technicznych spraw budowy w toku jej realizacji
  • Inicjowanie i koordynowanie wykonywania niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych sprawdzających jakość i poprawność wykonywanych robót
  • Analiza wyników badań
  • Przygotowywanie zestawień i raportów na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt
  • Aktualizacja harmonogramów realizacji projektu w ramach zawartej Umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej
  • Wsparcie techniczne przy kontroli Narodowego Funduszu
  • Współudział w przygotowaniu dokumentów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, związanych z potwierdzeniem efektu ekologicznego wykonanych zadań – WIOŚ potwierdził uzyskanie zamierzonego efektu ekologicznego
  • Przygotowanie dokumentów odbiorowych, udział w odbiorach