Inwest – Complex” Sp. z o.o. w ramach swojej działalności pełni na zlecenie swoich Klientów obowiązki:

 • Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
 • Inwestora Zastępczego,
 • Inżyniera Kontraktu,
 • Inżyniera Rezydenta,
 • Kierownika Projektu,

a także szeroko pojęte zadania w zakresie przygotowania, projektowania i organizacji procesów inwestycyjnych w budownictwie.

Bierzemy także udział w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych min. Unii Europejskiej i Banku Światowego, realizowanych w oparciu o zasady FIDIC.

Oferujemy nasze usługi na terenie całego kraju, a przede wszystkim na terenie Polski południowej, dla szerokiej gamy Inwestorów:

 • instytucji publicznych,
 • organów samorządowych,
 • krajowych i międzynarodowych firm i koncernów,
 • klientów indywidualnych.

W chwili obecnej dysponujemy kadrą 50 etatowych pracowników wszelkich branż i specjalności niezbędnych do realizacji powierzonych zadań. Nasi pracownicy posiadają długoletnie doświadczenie, uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi, do projektowania wszystkich branż i specjalizacji oraz są członkami właściwych izb zawodowych.

Firma „Inwest – Complex” Sp. z o.o. posiada bogate doświadczenie w planowaniu i realizacji nowych, remontach i modernizacjach istniejących obiektów z zakresu dróg, mostów, budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, infrastruktury społecznej (szkoły, przedszkola, obiekty handlowe), infrastruktury technicznej (ciepłownie, ciepłociągi, kotłownie, sieci uzbrojenia terenu). Realizujemy także inwestycje specjalistyczne w tym sportowe, służby zdrowia oraz ochrony środowiska (szpitale, baseny i hale sportowe, ekologiczne spalarnie odpadów).

Obsługę inwestycji pełnimy w sposób kompleksowy, to znaczy od podjęcia czynności terenowo-prawnych aż do rozliczenia końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Firma „Inwest – Complex” Sp. z o.o. w ramach kompleksowego pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego oferuje przejęcie na siebie obowiązków z zakresu:

 • programowania i planowania inwestycji w zakresie nowoczesnych technologii, organizacji i finansów,
 • załatwiania spraw terenowo-prawnych (wykupy terenów, podziały i scalenia terenów i działek, przekształcenia terenów na cele budowlane)
 • dokonywania niezbędnych uzgodnień, formalności i czynności prawnych prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, opinie środowiskowe, aktualizacje map do celów projektowych)
 • przygotowania dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej (projektowanie oraz koordynacja wykonywanych odrębnie na zlecenie Klienta prac projektowych)
 • przygotowania niezbędnych materiałów przetargowych, SIWZ
 • organizowania przetargów na wykonawców robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia obiektów
 • planowania procedur związanych z nadzorem i kontrolą nad wykonywanymi robotami budowlanymi
 • prowadzenia całościowego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi rodzajami i etapami robót
 • wykonywania zadań w systemie zastępstwa inwestycyjnego
 • bieżącej kontroli i oceny zaawansowania realizacji zadania wraz z analizą ekonomiczną oraz prowadzeniem okresowej sprawozdawczości związanej z nałożonymi na Klienta wymaganiami instytucji współfinansujących inwestycję
 • obsługi finansowo-księgowej inwestycji
 • zawierania umów z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji
 • wykonywania obowiązków z tytułu rękojmi za wady ( przeglądy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym )
 • końcowego rozliczenia finansowego inwestycji
 • konsultingu i doradztwa w zakresie inwestycji budowlanych
 • wykonywania analiz, ekspertyz i opinii technicznych wszelkich branż
 • zakładania i prowadzenia książek obiektów budowlanych wraz z dokonywaniem wymaganych Prawem Budowlanym okresowych kontroli stanu technicznego obiektów.