„Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze – zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice – zlokalizowanych na ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim

ul. Powstańców Śl. 5-7, 41-803 Zabrze

 

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

WYKONAWCA:

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice

 

Termin realizacji robót:         05.01.2021 – 05.07.2023 r.

 

Wartość  wykonanych robót budowlanych:    9 468 842,29 zł (brutto)

 

Zakres działań zrealizowanych w ramach inwestycji:

 • szczegółowa ocena budowy geologicznej terenu dawnego wyrobiska pod kątem możliwości wyeksponowania wskazanych elementów/obszarów dla potrzeb utworzenia geoparku na terenie dawnego wyrobiska;
 • szczegółowa ocena przyrodnicza terenu pod kątem możliwości wyeksponowania okazów istniejącej fauny i flory dla potrzeb utworzenia geoparku na terenie dawnego wyrobiska;
 • wykonanie demontaży i rozbiórek istniejących obiektów budowlanych:
  • starych pomostów wędkarskich,
  • istniejących elementów małej architektury;
 • wykonanie gospodarki zielenią polegającej na:
  • wycince wskazanej części drzewostanu oraz roślinności niskiej kolidującej z inwestycją,
  • wycince roślinności inwazyjnej, chorej, zniszczonej,
  • wykonaniu nasadzeń zastępczych (związanych z wycinką),
  • wycince i nasadzeniu nowej roślinności celem zmniejszenia jej zagęszczenia, „prześwietlenia” lasu oraz utworzeniu estetycznych wnętrz parkowych,
  • nasadzeniu odcinków żywopłotu wokół krawędzi wyrobiska jako „żywej” balustrady zabezpieczającej,
 • rekultywację i przygotowanie terenu dawnego wyrobiska w północnej części terenu do pełnienia funkcji geoparku poprzez:
  • usunięcie zbędnych nasypów,
  • umocnienie skarp wyrobiska, celem zabezpieczenia przed osuwaniem,
  • wykonanie wskazanych robót ziemnych związanych z udostępnieniem wyrobiska oraz budową ścieżek prowadzących do wnętrza wyrobiska (przemieszczenie mas ziemnych, wykonanie nowych nasypów),
  • montaż balustrad zabezpieczających krawędź wyrobiska na odcinkach niezabezpieczonych żywopłotem;
 • budowa geoparku:
  • wykonanie ścieżki oraz schodów prowadzących do wnętrza wyrobiska - geoparku (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych) wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne geoparku;
  • uporządkowanie, usunięcie dzikich składowisk odpadów;
  • wykonanie łąki trzęślicowej
  • wykonanie łąki kserotermicznej
  • wykonanie naturalistycznego założenia ogrodowego w rejonie istniejących zbiorników wodnych – uzupełnienie istniejącej zieleni
  • utworzenie w ramach istniejącej zieleni estetycznych wnętrz parkowych: wycinka drzew, krzewów, usunięcie roślinności inwazyjnej, chorej, zniszczonej celem zmniejszenia jej zagęszczenia, „prześwietlenia” lasu – obszar wyrobisk (obszar wysunięty na północ)
  • wykonanie dwóch ścieżek edukacyjnych: Ścieżka nr 1 o tematyce historyczno-geologicznej wewnątrz geoparku - poprzez budowę pomostów drewnianych wraz z przystankami i tablicami informacyjnymi oraz Ścieżka nr 2 o tematyce przyrodniczej na terenie łąki kwietnej i wokół zbiorników wodnych wraz z przystankami i tablicami informacyjnymi.
  • obarierowanie korony wyrobiska
 • budowa ścieżek pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej;
  • biegnących obwodowo wokół korony dawnego wyrobiska z możliwością oglądania geoparku z góry wraz z przystankami widokowymi wyposażonymi w ławki i kosze na śmieci oraz oświetleniem;
  • biegnących w południowej części terenu wokół istniejących zbiorników wodnych wraz z ławkami i koszami na śmieci.
 • budowa górki saneczkowej poprzez wykorzystanie ukształtowania terenu ze zjazdem do niecki wyrobiska;
 • remediacja istniejących zbiorników wodnych w południowej części terenu wraz z wytworzeniem w nich naturalnej równowagi biologicznej, z zachowaniem ich naturalnych linii brzegowych;
 • remediacja terenu po dawnym wysypisku odpadów poprzez usunięcie istniejącego gruntu na wskazanym obszarze oraz nawiezienie nowego gruntu i rozścielenie warstwy humusu;
 • utworzenie drewnianych pomostów rekreacyjnych w naturalnych obniżeniach skarp otaczających zbiorniki wraz ze ścieżkami i schodkami drewnianymi łączącymi pomosty z projektowanymi ścieżkami;
 • utworzenie plaży trawiastej w południowej części terenu;
 • utworzenie łąki kwietnej;
  • montaż małej architektury - wiat rekreacyjnych z ławkami stołami oraz grillami wolnostojącymi, leżaki jedno i dwuosobowe, kosze na śmieci, ławki, stojaki rowerowe;
 • montaż oświetlenia terenu;