Zadanie: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. A. Gierymskiego 7 w Gliwicach – termomodernizacja i modernizacja budynku

Nazwa zadania:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 – termomodernizacja i modernizacja budynku, Gliwice, ul. A . Gierymskiego 7

Zamawiający:

Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

Wykonawca:

REMONT-EX Spółka z o.o.
ul. Larysza 11
44-200 Rybnik

Inżynier Kontraktu:

Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

Biuro Projektów oraz nadzór autorski:

SOLARSYSTEM S.C.
ul. Słowackiego 42

Wybrane dane kontraktowe:

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 06.05.2015 r.
Data przekazania terenu budowy: 13.05.2015 r.
Etap I „Szkoła życia”
Data zakończenia robót: 26.10.2015 r.
Data odbioru końcowego i przekazania do użytkowania: 30.10.2015 r.
Etap II Budynek główny
Data zakończenia robót: 03.08.2016 r.
Data odbioru końcowego i przekazania do użytkowania: 17.08.2016 r.
Wartość robót budowlanych wg umowy brutto (w tym 23% VAT): 3 779 057,57 zł
w tym Etap I: 1 017 751,24 zł
Etap II: 2 761 306,33 zł
Zadanie było dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Wykaz wykonanych robót:
1. Docieplenie:

  • ścian zewnętrznych,
  • ścian zewnętrznych piwnic ponad gruntem oraz ściany cokołu,
  • ścian fundamentowych oraz ścian piwnic przy gruncie wraz z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej na całej wysokości ścian przy gruncie,
  • ościeży okiennych i drzwiowych,
  • stropów nad przejściem,
  • stropodachów granulatem z wełny wraz z pokryciem z termopiany – segmenty 1-10

2 wymiana stolarki okiennej;
3 wymiana stolarki drzwiowej;
4 wykonanie przepony poziomej
5 przebudowa kominów;
6 wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej – rynny i rury spustowe;
7 montaż systemowych zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi wejściowymi;
8 rozbiórka istniejących betonowych studzienek okien piwnicznych i montaż studzienek systemowych;
9 wymiana istniejących obróbek blacharskich;
10 wymiana istniejącego zabezpieczenia schodów zejściowych;
11 zabezpieczenie elewacji przed grafitti;
12 przebudowa istniejącej instalacji odgromowej;
13 przebudowa instalacji elektrycznych wewnętrznych;
14 przebudowa instalacji ciepłej wody, cyrkulacji, ciepła technologicznego, budowy wentylacji mechanicznej i regulacji instalacji c.o. oraz likwidacji przyłącza gazowego;
15 przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz budowa drenażu opaskowego;
16 przebudowa węzła cieplnego.

ROBOTY TOWARZYSZĄCE (DLA BUDYNKU GŁÓWNEGO I „SZKOŁY ŻYCIA”):

1 przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni;
2 budowa schodów i pochylni;
3 przebudowa oświetlenia zewnętrznego;
4 wykonanie przepustów do instalacji monitoringu zewnętrznego