Zadanie: Rozbudowa kontenerowego terminala kontenerowego w Gliwicach przy ul. Portowej 28

NAZWA KONTRAKTU:            "Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego”
Gliwice, ul. Portowa 28
 
ZAMAWIAJĄCY:                        PCC Intermodal S.A
ul. Hutnicza 16
81-061 Gdynia
 
WYKONAWCA:                          STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
PruszkówINŻYNIER KONTRAKTU:        „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice


PROJEKTANT:                              GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o.
                                                           Biuro Projektów Transport
                                                           ul. Sokolska 65
                                                           40-087 Katowice
 
WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
 
Data podpisania umowy:                                                                              15.05.2014 r.
Data przekazania placu budowy        I etap:                                                21.05.2014 r.
                                                           II etap:                                                23.06.2014 r.
                                                           III etap:                                               27.06.2014 r.
Zgłoszenie rozpoczęcia robót do PINB                                                         29.05.2014r.
Umowna data zakończenia                :                                                          15.06.2015 r.
Podpisanie protokołu odbioru końcowego                                                   12.06.2015 r.
Wartość zadania netto wg aneksu (nr4) do umowy                                     26 877 102,96 zł
 
 
ZREALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI OBIEKTY
 
1.       Płyty terminala na istniejącym pirsie (z placami składowymi dla kontenerów i placami manewrowymi)
2.       Tory kolejowe 121, 113, 114, 117, 119 wraz z kozłami oporowymi
3.       Budynek techniczny
4.       Hala napraw wagonów
5.       Torowisko suwnicy kołowej
6.       Kanalizacja deszczowa wraz z separatorami substancji ropopochodnych i trzema wylotami brzegowymi W1, W2 i W3 do basenu portowego
7.       Instalacja wody p.poż z urządzeniami do poboru wód powierzchniowych z basenu portowego Kanału Gliwickiego – czerpnie Cz1 i Cz2
8.       Instalacja wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna (dla stanowiska mycia kontenerów) z separatorem substancji ropopochodnych.
9.       Linie kablowe elektroenergetyczne SN i nN oraz kanalizacji kablowej teletechnicznej
 
1.1          Podstawowe parametry
Płyta terminala
-        długość użytkowa:                            580,00 m
-        dopuszczalne obciążenie:               115 kN/oś
-        dopuszczalne obciążenie –            stopka kontenera 151kN
 
Droga wzdłuż terminala
-        ilość pasów ruchu                              1
-        długość użytkowa:                            580,00 m
-        dopuszczalne obciążenie:               115 kN/oś
 
Budynek Techniczny
-        Budynek o rzucie prostokątnym o wymiarach 25,60m x 8,50m i wysokości 4,10m.
-        Powierzchnia zabudowy                 217,6m2
-        Powierzchnia całkowita                   194,24m2
-        Powierzchnia użytkowa                  169,1m2
-        Kubatura                                               573,2m3
 
Budynek Hali Napraw Wagonów
-        Budynek o rzucie prostokątnym o wymiarach 33,50m x 6,40m i wysokości 6,40m.
-        Powierzchnia zabudowy                 214,38m2
-        Powierzchnia całkowita                   206,44m2
-        Powierzchnia użytkowa                  206,46m2
-        Kubatura                                               1156,2m3
 
Tory o długości budowlanej:
tor 112                        610m,
tor 113                        586m
tor nr 114                   591m.
W torze nr 114 wbudowany rozjazd zwyczajny nr 112 umożliwiający wjazd na tor
113, wjazd na tor nr 112 bezpośrednio z rkpd nr 113.
Tory w pochyleniu od 0,22‰ do 7,33‰,
W ramach kontraktu wykonano:
-        przebudowę z wydłużeniem torów nr 113, nr 114,
-        budowę nowego torowiska torów 113 i 114,
-        likwidację toru nr 112 i rozjazdu nr 112, przejazdu poziomie szyn przez tor 112,
-        likwidację toru nr 115 (ok.72m) i rozjazdu nr 115,
-        likwidację rkpd 113 i wbudowanie rz nr 113,
-        zmianę układu torów nr 113, nr 114 w obrębie przejazdu w poziomie szyn - zjazd do terminala z toru nr 65a,
-        budowę przejazdu w poziome szyn dla przebudowanych torów 113 i 114
-        budowę nowego toru o nr 121,
-        przebudowę układu rozjazdów w torach 117 i 119,
-        wydłużenie torów 117 i 119,
-        wbudowanie rozjazdu w torze nr 119 w celu wykonania zjazdu na nowoprojektowany tor nr 121,
-        wykonanie kanału naprawczego wewnątrz nowoprojektowanej hali napraw na torze nr 121,
-        zabudowę płyt przejazdowych w torach nr 117, 119 i 121, które utworzą zjazd na drogę przeciw pożarową z hali napraw,
-        zabudowa nowych żelbetowych kozłów oporowych we wszystkich przebudowanych torach terminala.
 
Kanalizacja deszczowa znajduje się na terenie północnej części terminala przeładunkowego, w celu ujęcia wód powstających z deszczu i topnienia śniegu poprzez odwodnienie liniowe i wprowadzenia do basenu portowego za pomocą projektowanych wylotów.
Zakres inwestycji obejmował budowę następujących obiektów:
1.Kanały:
Rura PP SN12,5 Dz400/17,7 292,20m
Rura PP SN12,5 Dz300/13,8 271,77m
Rura PP SN12,5 Dz200/8,8 26,85m
2. Studnie:
Studnia żelbetowa Ø1000 szt.14
Studnia żelbetowa Ø500 szt.3
3.Wyloty brzegowe: 3szt.
4. Ściek liniowy:
Korytko ściekowe RD200 D-F (LW/LH=200/400) 600,00m