Zadanie: Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE,
ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

NADZÓR INWESTORSKI: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

AUTOR PROJEKTU

BUDOWLANEGO: Pracownia architektoniczna  -  Bogusław Pilch
ul. Jordana 10/6, 40-043 Katowice

WYKONAWCA: MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.,
Plac Piastów 10, 44-100 Gliwice

AUTOR PROJEKTU

WYKONAWCZEGO : elwu Leszek Woźniak
Ul. Brzozowa 7
41-600 Świętochłowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 25.08.2014 r.

Data przekazania terenu budowy: 01.09.2014 r.

Umowna data zakończenia: 31.05.2015 r.

Zakończenie czynności Odbioru Końcowego: 18.06.2015 r.

Wartość zadania wg umowy brutto 7 378 262,01 zł


CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przedmiotem pierwszego zadania była rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego. Obejmowała ona projekt zagospodarowania terenu wokół wież wyciągowych wraz z elementami małej architektury i zaplecza oraz projekt wykonawczy zabezpieczenia i remontu zabytkowych wież wyciągowych.

Przedmiotem drugiego zadania była budowa wewnętrznej żelbetowej klatki schodowej wraz z szybem windowym i dwoma poziomami widokowymi w ramach przebudowy zabytkowej wieży wyciągowej basztowej na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej.

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.

Bilans terenu dla działki nr 4094.

Powierzchnia działki 0,4677ha

Teren zainwestowany

Pow. drogi wewnętrznej i parkingu 944

Pow. utwardzone 1 885

Pow. zabudowy 368

Powierzchnia biolog. czynna 1 480

w tym pow. zieleni urządzona 1 140

pow. wody 340

Bilans terenu dla części działki nr 4198

Całkowita powierzchnia działki 0,5296 ha

Powierzchnia działki w granicach opracowania 1 453

Pow. drogi dojazdowej 449

Pow. chodnika 136

Zagospodarowanie terenu:

Od północy terenu inwestycji zaprojektowano parking dla osób przyjeżdżających do projektowanego kompleksu. Zaprojektowano wydzielenie całego terenu kompleksu w formie ogrodzenia z gabionów wypełnionych kamieniem bazaltowym o zmiennej wysokości i szerokości oraz ogrodzenia z siatki. Pozostawiono fragment istniejącego ogrodzenia murowanego, który został odremontowany.

Na terenie działki w jej centralnej części znajdują się dwie wieże wyciągowe, wykorzystane do celów muzealnych jako zabytki architektury przemysłowej.

Południową część działki podzielono na kilka stref tworzących wielofunkcyjny kompleks, który oprócz podstawowej funkcji muzealnej polegającej na udostępnieniu wież wyciągowych zawiera również część rekreacyjną i ekspozycję plenerową. Cześć rekreacyjno-dydaktyczna została dodatkowo wyposażona w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Strefy wokół wież wyciągowych połączone ścieżką dydaktyczną w formie labiryntu przedstawiają żywioły i środowiska charakterystyczne dla pracy górników pod ziemią. Na początku i końcu ścieżki dydaktycznej w obrębie wieży basztowej zlokalizowano dwa info-kioski (historia KWK Polska).

 • Strefa „woda”

Płytki zbiornik betonowy o wymiarach 35x11m wypełniony wodą o głębokości 10cm. Zbiornik wody można przekroczyć „suchą nogą” po kamiennych płytach (trylinka) wystających ponad powierzchnię wody. W części zbiornika wody zaprojektowano scenę „na wodzie” do realizacji przedstawień plenerowych z widownią w formie ukształtowanego małego amfiteatru przy budynku zaplecza kulturalno-dydaktycznego. W zimie zbiornik może pełnić rolę naturalnej ślizgawki.

 • Strefa ,,ziemia” labirynt spacerowy:

Labirynt wydzielony ścianami z gabionów. Ścieżka dydaktyczna o nawierzchni trawiastej, na ścianach gabionów plansze ekspozycyjne, które będą przedstawiać historię wież wyciągowych w postaci banerów ze zdjęciami i rysunkami archiwalnymi.

 • Strefa ,,drewno’’ labirynt sprawnościowy:

Nawierzchnia drewniana w formie chodników szer. 150cm z impregnowanego ciśnieniowo bruku drewnianego. Pozostałą szerokość przejść w tej strefie potraktowano jako tor przeszkód wypełniony impregnowanymi europaletami i podkładami kolejowymi oraz dwustronną drewnianą drabinę do przekroczenia muru z gabionów wypełnionych kamieniem bazaltowym i pociętymi kawałkami drewna.

 • Strefa ,,stal’’ labirynt rekreacyjny:

Nawierzchnia surowy beton, pressbeton z wzorem blachy ryflowanej w kolorze naturalnego betonu, mini-golf wyposażony w tor o nawierzchni wylewanej betonowej obramowany rurami stalowymi i wyposażony z stalowe elementy kierunkowe i przeszkodowe.

 • Strefa ,, powietrze’’ wieża kozłowa:

Po jednej stronie znajdują się samodzielne urządzenia z elementami parku linowego. Po drugiej stronie wieży kozłowej usytuowano obszar ćwiczeń na wolnym powietrzu „fitness” ze specjalistycznymi urządzeniami ruchowymi, np. narciarz zjazdowy, biegacz, sternik 3, twister, wiosła, steper, urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha.

Zakres robót remontowych i zabezpieczających wieży basztowej:

Ze względu na duże zniszczenia elementów konstrukcyjnych wieży basztowej wykonano następujące prace remontowe:

 • – wzmocnienie słupów nośnych kratowych w przyziemiu i podziemiu dodatkowymi blachami
 • – obetonowanie dolnej części słupów blokami betonowymi.
 • – zabezpieczenie otworów w istniejącym stropie wieży basztowej na poziomie +23,5m i wprowadzenie od dołu siatki przeciw ptakom.
 • – w dolnej części konstrukcji wieży uzupełniono brakujące i uszkodzone elementy stężeń oraz odtworzono usunięte tężniki pionowe ścian
 • – konstrukcję stalową wieży - słupy, belki, wiązary - wyczyszczono z rdzy i resztek farby przy zastosowaniu obróbki strumieniowo-ściernej i pomalowano
 • – oczyszczono pomalowane ściany szachulcowe z cegły w technologii czyszczenia metodą chemiczną i mechaniczną (piaskowanie),
 • – elementy stalowe konstrukcji szachulcowej wyczyszczono z rdzy przy zastosowaniu obróbki strumieniowo-ściernej
 • – wykucie/wycięcie uszkodzonych spoin do głębokości 15mm, Wymiana uszkodzonych cegieł, istniejące otwory wypełniano oryginalną oczyszczoną cegłą rozbiórkową
 • – zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
 • – wymiany okien w profilu stalowym z szybami bezpiecznymi P2 z odtworzeniem pierwotnego podziału
 • – renowacja pokrycia dachowego istniejącego stropodachu

Klatka schodowa i funkcja widokowa wieży basztowej:

Wewnątrz zabytkowej wieży basztowej wykonano samonośną i oddylatowaną żelbetową klatkę schodowej z szybem windowym i dwoma poziomami widokowymi na wysokości +24,14 oraz +27,11. W nowoprojektowanej klatce schodowej zaprojektowano szyb z dźwigiem osobowym umożliwiający wjazd osobie niepełnosprawnej.

Podstawowe dane techniczne:

 • – powierzchnia zabudowy 119,0 m2
 • – powierzchnia całkowita 142,92 m2 + antresola: 67,51 m2
 • – kubatura: 2084,0 m3
 • – wysokość: ~ 32,54 m
 • – liczba kondygnacji: 2 nadziemne + antresola

Roboty zabezpieczające i remontowe wieży kozłowej

Na wieży kozłowej wykonano roboty remontowe konstrukcji stalowej całej wieży oraz konserwację podpór i fundamentów ceglanych. Wieża jest prezentowana jako obiekt muzealny z informacją multimedialną w formie info-kiosku.

Projekt zaplecza funkcji kulturalno-edukacyjno-turystycznej.

W centralnej części działki między parkingiem i wieżą basztową zaprojektowano budynek w konstrukcji stalowej, który pełni rolę zaplecza funkcji kulturalno-edukacyjno-turystycznej.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy: 267,0 ,

- powierzchnia użytkowa parteru 264,9 ,

- długość, szerokość 25,5x10,5m

- wysokość budynku 4,5 m,

- kubatura 1200

Do budynku zaplecza przylega część gospodarcza, w której zaprojektowano magazyn mebli ogrodowych oraz miejsce przechowywania sceny mobilnej. Budynek gospodarczy z wejściem od strony parkingu jest częściowo zagłębiony w gruncie i posiada zielony dach.

Teren inwestycji i projektowany budynek posiada:

- przyłącze wody

- kanalizację sanitarną, instalację centralnego ogrzewania i wentylacji wewnątrz budynku

- kanalizację sanitarną ze zbiornikiem bezodpływowym

- kanalizację deszczową ze zbiornikiem retencyjno-rozsączającym

- przyłącze energetyczne

- oświetlenie terenu (iluminację), oświetlenie wewnątrz wieży basztowej i w budynku

- instalacja odgromowa i uziemiająca

- system monitoringu CCTV

- system audiowizualny Sali multimedialnej wewnątrz budynku