Zadanie: Prace i roboty remontowe budowlane planowanych remontów i usuwanie awarii i ich skutków w gminnych obiektach oświaty, żłobka i jego filii w Świętochłowicach

Inwestor: Gmina Świetochłowice

Wykonawca:

Nadzór inwestorski w zakresie instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Termin wykonania: grudzień 2017