Zadanie: Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeką Białą w Bielsku - Białej

Nazwa Kontraktu:

„Rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego w Bielsku – Białej, na odcinku od ronda ofiar Katynia do ronda Narodowych Sił Zbrojnych, wraz z przebudową mostu nad rzeką Białą w ciągu ul. Kwiatkowskiego".

Zamawiający:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko Biała; ul. Grażyńskiego 10

Wykonawca:


Zakład Budowlany "MOST-BUD" Eugeniusz Klimczak
43-300 Bielsko-Biała; ul. Złoty Potok 46

Biuro Projektowe:

Anna Rej - Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT
Ul. Siołkowa 336
33-330 Grybów
Nadzór techniczny:

Inwestycje Budownictwo Handel
INWEST – COMPLEX Sp. z.o.o.
44-100 GLIWICE UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ 15
Inżynier Rezydent: mgr inż. Marek Łatka

Wybrane dane kontraktowe:

Data podpisania umowy: 19.03.2014r.
Data przekazania placu budowy: 26.03.2014r.
Planowana data zakończenia: 19.10.2014r.
Data zakończenia: 04.10.2014r.
Data odbioru: 22.10.2014r.
Data oddania do ruchu ul. Kwiatkowskiego 26.09.2014r.

Szacowana Wartość Kontraktu :

Wartość ofertowa Kontraktu : 4 209 410,48 zł netto 5 177 574,89 zł brutto

Wartość końcowa Kontraktu: 4 438 580,09 zł netto 5 459 453,51 zł brutto

Zamierzenie budowlane w części drogowej obejmowało:

 • rozbudowę ulicy Kwiatkowskiego na odcinku pomiędzy rondem Ofiar Katynia, a rondem Narodowych Sił Zbrojnych wraz z przebudową zjazdów z istniejących zakładów pracy,
 • budowę dwóch zatok autobusowych,
 • budowę obustronnych chodników,
 • przebudowę mostu na rzece Biała,
 • przebudowę oświetlenia drogowego,
 • budowę kanalizacji deszczowej, w tym wylotu do rzeki Białej,
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych, w tym kabli teletechnicznych i energetycznych, przebudowa gazociągu w rejonie ronda Narodowych Sił Zbrojnych i obiektu mostowego,
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Zamierzenie budowlane w części mostowej obejmowało:

 • rozbiórkę płyty ustroju nośnego i wykonanie nowej,
 • rozbiórkę skorodowanych fragmentów przyczółków wraz z robotami ziemnymi i płytami przejściowymi oraz odtworzenie nowych,
 • rozbiórkę skorodowanych fragmentów filarów i poprzecznic oraz odtworzenie nowych,
 • wymianę belek nośnych strunobetonowych na nowe,
 • montaż nowych łożysk,
 • naprawa powierzchni filarów poprzez nałożenie warstwy torkretu,
 • wykonanie nowego wyposażenia mostu (chodniki z nawierzchniami, barieroporęcze, odwodnienie, dylatacje, izolacje, nawierzchnie bitumiczne),
 • umocnienie skarp w rejonie obiektu mostowego narzutem kamiennym oraz płytami ażurowymi,
 • rekultywację terenu.

PARAMETRY TECHNICZNE PO PRZEBUDOWIE

BRANŻA MOSTOWA:

 • Całkowita długość ustroju niosącego LB = 39,20m
 • Całkowita długość obiektu wraz ze skrzydłami Lc = 56,96m
 • Szerokość jezdni na obiekcie L= 7,60m
 • Szerokość użytkowa chodników 2x1,50m
 • Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (dwustronny)

BRANŻA DROGOWA:

 • klasa drogi Z,
 • kategoria ruchu KR4 (ze względu na duży ruch samochodów ciężarowych nawierzchnia drogi projektowana jest dla nośności 115kN)
 • prędkość projektowana vp=50 km/h,
 • szerokość jezdni – 7,00 m,
 • dwie zatoki autobusowe o szerokości 3,00 m,
 • obustronne chodniki o szerokości 2,00 (przy peronach autobusowych 2,50 m),
 • nawierzchnia jezdni – mieszanka SMA,,
 • nawierzchnia chodnika – kostka betonowa.