Zadanie: Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 108+327 w m. Opole Gosławice

ZAMAWIAJACY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
45-085 Opole
Niedziałkowskiego 6

PROJEKTANT:
Pracownia projektowa „MOSTOPOL” Sp. z o.o.
ul. Jagiełły 39, 46-020 Czarnowąsy

WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Banimex” Sp. z o.o.
ul. Odkrywkowa 93, 42-504 Będzin

NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje Budownictwo Handel
„Inwest-Complex” Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 15

Data przekazania placu budowy: 14.04.2014 r.
Data rozpoczęcia robót: 02.06.2014 r.
Data zakończenia robót: 28.12.2014 r.

WARTOŚĆ KONTRAKTU: 3 369 719,71 zł netto – 4 144 755,24 zł brutto

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU:
jednoprzęsłowy ustrój łukowy bezprzegubowy,
rozpiętość teoretyczna lt przęsła: 12,30 m,
długość całkowita ustroju nośnego: 13,20 m,
długość całkowita obiektu: 18,00 m,
rozpiętość przęsła w świetle: 11,00 m

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA:
Przedmiotowy most zlokalizowany jest w km 108+327 drogi krajowej nr 45 nad rzeką Swornicą w km 3+372 w dzielnicy Gosławice-Zawada miasta Opola, gmina Opole i Turawa, powiat opolski, województwo opolskie. Przebudowa mostu polegała na wykonaniu nowego obiektu łukowego o konstrukcji betonowej pod istniejącym mostem. Nowo wykonany łuku oparto na wykonanej wannie betonowej stanowiącej zarówno fundament i ściąg łuku. Powstałą przestrzeń między starą a nową konstrukcją łuku została wypełniono iniektem cementowym. Na krawędzi obiektu wykonane zostały betonowe ściany zamykające, a wzdłuż cieku wykonano nowe betonowe ściany oporowe, które przejęły obciążenia z istniejących murów.

ZAKRES REMONTU OBIEKTU:

 • wykonanie robót rozbiórkowych (demontaż balustrad, rozbiórka chodników, rozbiórka istniejącej nawierzchni, rozbiórka części ustroju nośnego, rozbiórka istniejących umocnień)
 • roboty ziemne (wykonanie nasypów, wykonanie wykopów, ukształtowanie skarp przy obiekcie, wykonanie zasypek)
 • wzmocnienie podłoża gruntowego nasypu – iniekcja rozpierająca
 • wykonanie posadowienia łuku oraz ścian oporowych (pale)
 • wykonanie nowego ustroju nośnego mostu,
 • montaż nowych elementów zabezpieczających – bariero-poręcze, bariery, balustrady
 • wykonanie nowej konstrukcji drogi i nawierzchni na obiekcie i dojazdach
 • wykonanie kap chodnikowych na istniejącym obiekcie oraz pod obiektem
 • przebudowa chodników w obrębie obiektu
 • wykonanie umocnienia skarp i dna cieku
 • wykonanie schodów skarpowych
 • wykonanie kanalizacji deszczowej
 • przebudowa napowietrznych linii energetycznych