Zadanie: Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 57+167 w m. Pokrzywnica wraz z regulacją wysokościową lewego brzegu Potoku Ligockiego w m. Pokrzywnica

ZAMAWIAJACY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
45-085 Opole
Niedziałkowskiego 6.

PROJEKTANT:
SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Głuchowska 1,
60-101 Poznań.

WYKONAWCA:
Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy „Dynamic”
33-114 Rzuchowa 247.

NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje Budownictwo Handel
„Inwest-Complex” Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 15.

PODSTAWOWE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 05.11.2015 r.
Data przekazania placu budowy: 12.11.2015 r.
Data rozpoczęcia robót: 19.11.2015 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 22.07.2016 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 22.07.2016 r.
Wartość kosztorysowa Kontraktu: 970 464,92 zł netto – 1 193 671,85 zł brutto
Wartość końcowa Kontraktu: 1 009 018,36 zł netto – 1 241 092,58 zł brutto

ZAKRES KONTRAKTU :
Regulacja wysokościowa lewego brzegu Potoku Ligockiego w m. Pokrzywnica : a)roboty przygotowawcze (roboty geodezyjne, zdjęcie humusu, rozbiórki), b) roboty ziemne (ułożenie i rozebranie tymczasowych nawierzchni drogi), c)roboty mostowe (formowanie nasypów, wykonanie ścian wlotu i wylotu przepustu, montaż rury przepustu i konstrukcji zastawki, izolacje, balustrady, ubezpieczenie skarp płytami ażurowymi).
Rozbudowa mostu w ciągu drogo krajowej nr 40 w km 57+167 w m. Pokrzywnica :
a) roboty przygotowawcze (roboty geodezyjne, rozbiórki elementów mostu i drogi, demontaż kabla dalekosiężnego),
b) roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów, budowa prefabrykowanego przepustu drogowego l=10,6 m, kanalizacja deszczowa, wykonanie podbudów i nawierzchni, umocnienie skarp i poboczy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ustawienie krawężników),
c)roboty mostowe (wykopy, ścianki szczelne, kolumny jet-grouting, zbrojenie i betonowanie ścian wlotu i wylotu oraz płyt przejściowych, izolacje, barieroporęcze, drenaż, umocnienie stożków, brzegów i dna cieku, punkty pomiarowo-kontrolne).