Zadanie: Rozbudowa mostu Krakusa w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 49+805 w m. Brzeg

Zadanie: „ROZBUDOWA MOSTU KRAKUSA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 39 W KM 49+805,00 W M. BRZEG”

Pełniona funkcja: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie: Realizacja robót od 10.11.2012r. (podpisanie Umowy) do 31.10.2013 r.

Strony Kontraktu:

ZAMAWIAJACY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
45-085 Opole
Niedziałkowskiego 6

INŻYNIER KONTRAKTU: Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT:
Lider: Pracownia Projektowa ,,MOSTOPOL” Sp. z o.o.
ul. Jagiełły 39
46-020 Czarnowąsy

Partner: MOSTY-WROCŁAW S.C.
ul. Krakowska 19-23
Wrocław

WYKONAWCA: HIMMEL I PAPESCH Opole Spółka z o.o.
ul. Jagiełły 39
46 – 020 Czarnowąsy

Charakterystyka zadania:

Przedmiotowy obiekt jest mostem drogowym w m. Brzeg. Obiekt nosi nazwę Mostu Krakusa i znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 39 Brzeg – Namysłów w km 49+806,00 (Powiat Brzeg, Gmina Brzeg). Zlokalizowany jest nad kanałem żeglugowym rzeki Odry. Prace branży mostowej prowadzone były na obu przyczółkach przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości pracy na powstałych frontach roboczych. Przy pracach wyburzeniowych, montażowych, konstrukcyjnych wykorzystywano sprzęt ciężki tj.: dźwigi 300-500ton, koparki gąsienicowe, auta transportowe. Prace branży drogowej (odcinek drogi krajowej nr 39 (ul. Krakusa) od km 49+431,15 do km49+970,56 tj. o długości L=539,41 m.)oraz branż powiązanych realizowano etapowo zgodnie z założonym harmonogramem robót (nie przekraczając ustalonych terminów). Prace rozpoczęły się późną jesienią 2012 i trwały do jesieni 2013.

W ramach Kontraktu wykonano:

OBIEKT MOSTOWY ŁUKOWY w km 49+805,00

 • klasa obciążeń ruchomych A + C 150;
 • liczba przęseł n = 1;
 • rozpiętość teoretyczna przęsła 60,50 m;
 • skos obiektu 90,00°
 • szerokość użytkowa jezdni 7,00 m (2 x 3,5m);
 • szerokość całkowita pomostu 13,70 m;
 • szerokość całkowita konstrukcji 15,82 m;
 • bariery ochronne H2 / W4;
 • kategoria geotechniczna druga
 • posadowienie pośrednie – pale 13,0m – 22,0m, Ø 1500mm łączna długość 132 m (przyczółki)

ROBOTY DROGOWE:

 • Roboty ziemne nasypy – 370,00 m3
 • Roboty ziemne wykopy – 150,00 m3
 • Doziarnienie gruntu – ilość 5 839,68m2
 • Warstwę odsączająca z piasku gr. 10 cm – 2 069,00 m2
 • Warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 gr. 20 cm – 4 053,00 m2
 • Warstwę podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm – 4 053,00 m2
 • Warstwę podbudowy z mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 13 cm – 4 433,40 m2
 • Warstwę wiążąca asfaltowa gr.8 cm – ilość 4 433,40 m2
 • Warstwę ścieralna asfaltowa (SMA 11) gr. 4 cm – 4 932,40 m2
 • Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej – 915,88 mb
 • Chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe z brukowej kostki betonowej – 2 223,31 m2
 • Oznakowanie poziome grubowarstwowe o łącznej powierzchni 897,23 m2
 • Bariery ochronne stalowe – 177,00 mb

Parametry techniczne przebudowanego odcinka:
Klasa drogi: G
Kategoria ruchu: KR 4

ROBOTY INSTALACYJNE:
Budowę kanalizacji deszczowej śr od 200mm do 500mm - łącznie 374,16 mb
Przełożenie kanalizacji sanitarnej - 160,00 mb
Przełożenie Wodociągu -146,50 mb
Przebudowę oświetlenia ulicznego
Przebudowę sieci teletechnicznej