Zadanie: Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Kokotek w Rudzie Śląskiej w rejonie Urzędu Skarbowego

Pełniona funkcja:
Sprawowanie obowiązków Inżyniera Kontraktu w zakresie kompleksowej obsługi realizacji inwestycji, w tym: zarządzanie, koordynowanie, organizowanie robót budowlanych, kontrola i nadzór nad jej realizacją.
W okresie: od 30.05.2012r. (podpisanie Umowy) do 24.12.2012 (data złożenia Raportu Zakończenia)
Okres gwarancyjny – 36 miesięcy

Strony Kontraktu:

INWESTOR:
Urząd Miasta Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II 6,

INŻYNIER KONTRAKTU:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
„DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 52d
40-301 Katowice

AUTOR PROJEKTU
DMK Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 64/7
44-200 Rybnik

Charakterystyka zadania:
Przedmiotem zadania była rozbiórka wiaduktu drogowego wraz z przebudową drogi w ciągu ul. Kokotek w Rudzie Śląskiej. Szczegółowy zakres inwestycji obejmował:

  • rozbiórkę wiaduktu drogowego
  • przebudowę odcinka drogowego o długości 389 m,
  • budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
  • przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych oraz oświetlenia ulicznego
  • przebudowę kanalizacji deszczowej
  • umocnienie powierzchniowe skarp
  • budowę przepustów


Charakterystyczne parametry rozbieranego wiaduktu:
Długość całkowita (wraz ze skrzydłami): 47,10 m
Rozpiętości teoretyczne przęseł: 17,5 + 17,5 = 35,00 m
Szerokość całkowita 13,55 m

Istniejąca konstrukcja wiaduktu stanowiła układ dwuprzęsłowy, wolnopodparty z uciągloną płytą pomostu nad filarem. Konstrukcję pomostu stanowiły prefabrykowane belki strunobetonowe typu „Płońsk”. Obiekt posadowiony bezpośrednio poprzez masywne przyczółki oraz filar ścianowy grubości 60 cm.

Parametry techniczne przebudowanego odcinka drogi:
Długość odcinka: 388,73 m
Klasa drogi: Z (1/2)
Prędkość projektowa: 50 km/h
Obciążenie max: 115 kN/oś
Kategoria ruchu: KR 5

Niweleta przebudowanej ulicy Kokotek w odniesieniu do stanu istniejącego została obniżona (max. 3,51 m) ze względu na rozbiórkę wiaduktu drogowego i nawiązana do lokalnych warunków terenowych oraz istniejącej drogi.

Parametry techniczne wykonanych przepustów rur stalowych (2 szt.):
Średnica: Ø1000
Długość: 25,19 m

Łączna wartość Kontraktu: 1.641.646,04 zł brutto