Rozbiórka i budowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 w km 158+177 w m. Buszyce

 

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

 

Projektant: Biuro Projektowania Dróg i Mostów. ul. 1 Maja 4, 49-130 Tułowice

 

Wykonawca: Bud-Bau Opole Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole

 

Nadzór Inwestorski: „INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

 

Termin realizacji: 17.06.2021 – 30.11.2021

Wartość usługi nadzoru: 18 900,00 zł netto (23 247,00 zł brutto)

Wartość kontraktu: 885 020,91 zł netto (1088 575,72 zł brutto)

 

Zakres kontraktu obejmował rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 94 w km 158+177 w m. Buszyce wraz z przebudową odcinka drogi krajowej na 20,0 mb stanowiących dojazd do przepustu.

 

W ramach zadania zostały wykonane:

 • Rozbiórka istniejącego przepustu
 • Frezowanie nawierzchni i rozbiórka warstw drogowych
 • Rozebranie barier drogowych
 • Budowa nowego przepustu
  • Wbijanie ścianek szczelnych traconych
  • Ułożenie elementów prefabrykowanych przepustu skrzynkowego na podkładzie betonowym
  • Wykonanie ścian oporowych z betonu zbrojonego
  • Wykonanie izolacji powłokowej oraz z papy termozgrzewalnej
  • Wykonanie nawierzchni na bazie kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
  • Wykonanie zasypek przepustu
  • Malowanie antykorozyjne powierzchni betonowych
 • Budowa kanalizacji kablowej MTTK (kanał technologiczny z dwoma studniami)
 • Odtworzenie warstw drogowych wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowych
 • Montaż barieroporęczy na obiekcie
 • Montaż barier drogowych
 • Brukowanie skarp i stożków
 • Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi
 • Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą
 • Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu
 • Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -oznakowanie strukturalne białe

Charakterystyka obiektu

 

Wykonany przepust jest jednootworowy z prefabrykatów skrzynkowych o wymiarach 2,00x1,20 m, grubość ścianki 20 cm. Prefabrykaty żelbetowe wykonane z betonu klasy C40/50 zbrojone stalą BSt500. Zespolenie elementów skrzynkowe wykonano jako zbrojoną
i kotwioną w prefabrykatach płytę żelbetową zespalającą gr 14-16 cm.

Podstawowe parametry przepustu:

 • Kąt skrzyżowania z przeszkodą:600
 • Światło pionowe: 1,20m
 • Świtało poziome: 2,0m
 • Część przelotowa przepustu: żelbetowy prefabrykat skrzynkowy
 • Droga jednojezdniowa (1x2), o dwóch pasach ruchu, o szerokości po 3,50 m, szerokość jezdni nad przepustem – 7,00 m, spadek 2,5%
 • Szerokość pobocza obustronnego : 1,50 m.