Zadanie: Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 67+514 w m. Książkowice wraz z przebudową dojazdów od km 67+218 do km 67+768

NAZWA KONTRAKTU:
 „Rozbiórka i budowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 67+514 w m.Książkowice wraz z przebudową dojazdów od km 67+218 do km 67+768”

INWESTOR: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
45-085 Opole Niedziałkowskiego 6

WYKONAWCA:
 Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.,
ul. Nad Bytomką 1,
44-100 Gliwice

PROJEKTANT:
 Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-Projekt Sp. z o.o.,
ul. Ojca Beyzyma 10/1,
53-204 Wrocław

NADZÓR INWESTORSKI:
 Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Góry Chełmskiej 15 

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE: 

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 19.11.2015 r.
Data przekazania placu budowy: 24.11.2015 r.
Data rozpoczęcia robót: 04.12.2015 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 16.08.2016 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 04.08.2016 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

  • karczowanie pni po wycince drzew
  • przełożenie sieci światłowodowej własności TP S.A.
  • rozbiórkę istniejącego obiektu mostowego
  • korektę przebiegu drogi w planie na dojazdach do obiektu na długości ok. 440 mb
  • budowę nowego obiektu mostowego o długości 8,3 m
  • umocnienie skarp i cieku
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego