Zadanie: Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 w m. Kędzierzyn-Koźle

NAZWA KONTRAKTU: Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 63+075 w m. Kędzierzyn-Koźle

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu 45-085 Opole Niedziałkowskiego 6

WYKONAWCA:

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

Dane techniczne wykonanego zadania :
Przedmiotowy most charakteryzuje się następującymi parametrami techniczno-użytkowymi:
a) w zakresie nośności:
- aktualna nośność użytkowa: 420 kN
- nośność mostu – klasa „B” wg [1]
- nośność płyty pomostowej - klasa „A” wg [1] i pojazd specjalny - klasa 100 -STANAG 2021 wg [10]
b) w zakresie geometrii obiektu:
- ustrój trójprzęsłowy ciągły
- ustrój nośny składa się z czterech żelbetowych belek o zmiennej
wysokości z poszerzonymi stopami nad podporami. Dźwigary rozstawione są 2,74 m od siebie
- długość całkowita mostu: 92,8 m
- szerokość całkowita mostu: 12,25 m
- wysokość konstrukcyjna: min. 1,57 m, max. 2,44 m
- dane dla przeszkody przebiegającej pod obiektem: rzeka Odra km 95+190 z pionową skrajnią żeglowną 4,6 m, oraz poziomą skrajnią żeglowną 25,0 m
- podpory skrajne w postaci przyczółków masywnych
- kąt skrzyżowania osi podłużnej mostu z osią przeszkody: 90o
c) w zakresie geometrii pasów ruchu:
- szerokość jezdni: 2 x 3,525 = 7,05 m
- szerokość obustronnych chodników – 2×2,00 m
- spadek poprzeczny na jezdni : jednostronny 2%
- spadek poprzeczny na chodnikach: do krawędzi jezdni 3%