Zadanie: Remont mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa w Gliwicach

NAZWA KONTRAKTU: „Remont mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa w Gliwicach”

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

WYKONAWCA: PRUiM – Mosty Sp. z o.o., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice

ZARZĄDZAJĄCY BUDOWĄ: „INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15,44-100 Gliwice

PROJEKTANT: Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń „INMOST-PROJEKT” Sp. z o.o., ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy: 26.04.2013 r.
Data przekazania placu budowy: 17.04.2013 r.
Umowna data zakończenia 30.10.2013 r.
Wartość Kontraktu brutto (w tym 23% VAT): 852 396,86 PLN

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przedmiotem inwestycji był remont mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. Zwycięstwa. Zakres inwestycji obejmował również demontaż torowiska tramwajowego, remont fragmentu nawierzchni ul. Zwycięstwa oraz remont trzech murów oporowych..

W ramach realizowanej inwestycji wykonano następujący zakres robót:

NA OBIEKCIE MOSTOWYM I DOJAZDACH

 • Rozbiórka: nawierzchni jezdni i torowiska tramwajowego (we własnym zakresie), chodników, krawężników, izolacji, z pozostawieniem betonowo-stalowych balustrad na obiekcie, niedziałającej instalacji podświetlającej obiekt (zamontowanej przy gzymsach),
 • Wykonanie czterech wpustów drogowych w pobliżu obiektu i podłączenie ich przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż ulicy Zwycięstwa,
 • Oczyszczenie i naprawa powierzchniowa konstrukcji żelbetowej ustroju nośnego, w szczególności uzupełnienie otuliny prętów zbrojeniowych (z wykorzystaniem systemu PCC),
 • Renowacja betonowych części balustrad na obiekcie: oczyszczenie, sklejenie pęknięć, uzupełnienie ubytków, przywrócenie pierwotnego wyglądu z wykorzystaniem zapraw do renowacji kamienia,
 • Oczyszczenie i naprawa (wymiana dolnych skorodowanych części) stalowych wypełnień balustrad na obiekcie, a następnie zabezpieczenie ich powłokami malarskimi,
 • Wykonanie nowej warstwy żelbetowej, wyrównawczo-spadkowej, zabezpieczającej górną powierzchnię płyty pomostowej i umożliwiającej odpowiedni spływ wody z obiektu,
 • Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych między segmentami ustroju nośnego, ułożenie nowej izolacji wraz z drenażem, montaż krawężników na moście oraz nawierzchni chodników i jezdni,
 • Szpachlowanie i malowanie betonowych elementów konstrukcji nośnej od spodu,
 • Ułożenie nowych krawężników kamiennych poza obiektem ( we własnym zakresie),
 • Ułożenie nowej nawierzchni na dojazdach do obiektu (we własnym zakresie), z zachowaniem istniejącej geometrii ulicy w planie i profilu (niweletę ulicy Zwycięstwa zaprojektowano, z niewielkimi korektami ,w ścisłym powiązaniu z rzędnymi istniejącymi,

W SĄSIEDZTWIE OBIEKTU WZDŁUŻ BRZEGÓW:

 • Demontaż balustrad stalowych przy rzece wzdłuż ulic: św. Barbary, Wybrzeża Wojska Polskiego, Wybrzeża Armii Krajowej,
 • Usunięcie luźnych fragmentów ścian oporowych i uzupełnienie większych ubytków,
 • Wykonanie nowego zwieńczenia ścian oporowych (dotyczy ścian przy ulicach św. Barbary i Wybrzeża Armii Krajowej),
 • Montaż balustrad stalowych.

W KORYCIE RZEKI:

 • Wykonanie palisady pod mostem,
 • Wykonanie (odtworzenie) pełnego umocnienia skarp z granitowej kostki staro-użytacznej bezpośrednio pod obiektem,
 • Reprofilacja skarp przy obiekcie i obsianie ich trawą,

Dane charakterystyczne przebudowanego obiektu:

Rozpiętość wewnętrznego segmentu między przegubami: 9,10 m
Rozpiętość obiektu w świetle: 18,00 m
Całkowita długość obiektu (długość balustrad betonowych: 24,00 m
Szerokość użytkowa obiektu: 19,34 – 19,44 m
Całkowita szerokość: 20,08 – 20,21 m