ZAMAWIAJĄCY: 
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

WYKONAWCA
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice
oraz PRUiM – Mosty Sp. z o.o., ul. Nad Bytomką 1, 44-100 Gliwice

INŻYNIER KONTRAKTU:
 „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń „INMOST-PROJEKT” Sp. z o.o., ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy: 16.07.2012 r.
Data przekazania placu budowy: 30.07.2012 r.
Umowna data zakończenia (zgodnie z Aneksem): 30.06.2013 r.
Rzeczywista data zakończenia: 18.06.2013 r.
Wartość Kontraktu brutto (w tym 23% VAT): 1 591 794,28 PLN

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego wiaduktu drogowego nad Aleją Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ulicy Karola Szymanowskiego w Gliwicach. Zakres inwestycji obejmował również wszystkie prace towarzyszące, w tym: przebudowę dojazdów do obiektu oraz zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej kolidującej z prowadzonymi pracami.

W ramach realizowanej inwestycji wykonano następujący zakres robót:

ROBOTY MOSTOWE:

 • rozbiórka istniejącego wyposażenia obiektu,
 • podniesienie istniejącej konstrukcji wiaduktu, dla uzyskania wymaganej przepisami skrajni drogowej na DK-88 pod obiektem,
 • wyburzenie wsporników płyty pomostowej,
 • podniesienie wysokości konstrukcyjnej przez zastosowanie nadbetonu, przy jednoczesnym wykonaniu nowych wsporników,
 • wykonanie lokalnych napraw konstrukcji niosącej wiaduktu,
 • zastosowanie sprężenia zewnętrznego w przęśle głównym,
 • wykonanie remontu podpór, wymiana łożysk,
 • wykonanie płyt przejściowych, nowej izolacji, nawierzchni oraz kap chodnikowych z deskami gzymsowymi,
 • wykonanie odwodnienia oraz szczelnych dylatacji na obiekcie, reprofilacja dojazdów do obiektu,
 • wykonanie schodów naskarpowych dla obsługi i ścieków skarpowych,
 •  
 • montaż elementów wyposażenia obiektu.

ROBOTY DROGOWE:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne pod konstrukcję drogi,
 • przebudowa dojazdów do obiektu – wykonanie jezdni o konstrukcji dla KR 4,
 • oznakowanie pionowe i poziome,
 • prace wykończeniowe.

ROBOTY INSTALACYJNE:

 • przebudowa i zabezpieczenie odcinka linii kablowej 20kV – średniego napięcia.

Po wykonaniu przebudowy długość obiektu nie uległa zmianie. Szerokość została zwiększona do 9,0 m. Składają się na nią:

 • jezdnia o szerokości 2x3,0 m ograniczona krawężnikami,
 • pobocze o szerokości 1,125 m, ograniczone barierami ochronnymi mostowymi usytuowanymi w odległości 0,50 m od krawężnika,
 • pobocze z chodnikiem o szerokości 1,875 m, ograniczone z zewnątrz barierami ochronnymi mostowymi usytuowanymi w odległości 1,25 m od krawężnika.

Konstrukcja nośna obiektu została zachowana. W celu osiągnięcia wymaganej skrajni obiekt został podniesiony o 60 cm. Roboty wykonywano przy całkowitym zamknięciu ruchu w ciągu ulicy Szymanowskiego oraz przy ograniczeniach ruchu pod obiektem na drodze DK-88 (poprzez zawężenie do dwóch pasów).

Dane charakterystyczne przebudowanego obiektu:

skrajnia pod obiektem: 4,70 m (dla drogi DK-88)
szerokość jezdni: 6,00 m (2 x 3,0 m)
szerokość chodnika: 1,125 m (jednostronny)
bariery ochronne: mostowe na krawędziach obiektu, obustronne
klasa nośności: A