Zadanie: Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Baczyńskiego nad drogą ekspresową S-86 w Sosnowcu

1. Nazwa zadania: „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Baczyńskiego nad drogą ekspresową S-86 w Sosnowcu ”

2. Pełniona funkcja: Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W okresie: od 05.07.2011r. (podpisanie Umowy o pełn. nadz. inw.) do 15.11.2012 (data odb. końcowego)

3. Strony Kontraktu:

INWESTOR:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

WYKONAWCA:

SKANSKA S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
OBDM w Katowicach
Ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

PROJEKTANT:

Konsorcjum:
Lider – EMProjekt Sp. z o. o.
Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice,
Partner – Technologie Budowlane Danuta Bereza i Tomasz Bereza Sp. J.
Ul. Topolowa 39
40-167 Katowice

4. Charakterystyka zadania:

Zakres rzeczowy zadania obejmował remont trzech z czterech wiaduktów które są elementami dwupoziomowego węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu drogi krajowej S-86 i ul. Baczyńskiego w Sosnowcu.
Konstrukcyjnie obiekty rozdzielone zostały na:

 • wiadukt wschodni i zachodni,
 • wiadukt platforma przylegający do wiaduktu wschodniego i tramwajowego,
 • wiadukt tramwajowy który nie był objęty zakresem rzeczowym zadania.

Schemat statyczny wiaduktu wschodniego i zachodniego został zmieniony z układu dwuprzęsłowego wolnopodpartego statycznie wyznaczalnego na wolnopodparty statycznie niewyznaczalny. Długość całkowita ustroju nośnego wiaduktu wschodniego i zachodniego wynosi 42,74m, natomiast wiaduktu platforma 42,53m.

W ramach realizowanej inwestycji wykonano następujący zakres robót:

Wiadukt Wschodni i Zachodni:

 • Zmiana organizacji ruchu – wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Baczyńskiego oraz na drodze S-86.
 • Roboty przygotowawcze, organizacja placu budowy.
 • Rozbiórkę zabudowy chodnikowej i wyposażenia obiektu.
 • Zabezpieczenie istniejących mediów przebiegających na istniejącym obiekcie.
 • Usunięcie nawierzchni izolacji i warstwy wyrównawczej.
 • Demontaż istniejącej konstrukcji stalowej wzmacniającej oczepy podpór pośrednich.
 • Odsłonięcie ławy fundamentowej filara oraz ścian korpusów przyczółków i skrzydeł.
 • Wzmocnienie fundamentu filara z zastosowaniem pali JET-GROUTING.
 • Groszkowanie ław fundamentowych filarów, montaż kołków zespalających, zbrojenie i wykonanie obetonowania.
 • Wykonanie zasypek fundamentów z zagęszczeniem i podbudowy pod tymczasowe konstrukcje podpierające dla fazy rozbiórki filara i wykonania poprzecznicy środkowej.
 • Rozbiórkę zamków belek prefabrykowanych, podparcie dźwigarów typu „Płońsk” na niezależnej podporze tymczasowej.
 • Rozbiórkę oczepów na słupach filarów.
 • Rozbiórkę dojazdów i dojść do obiektu, odkrycie oczepów fundamentów.
 • Rozbiórkę ścianek zaplecznych przyczółków i skrzydeł.
 • Naprawę i zabezpieczenie betonu podpór.
 • Zbrojenie ścianek zaplecznych przyczółków i wykonanie nadbetonu oczepów przyczółków i ścianek zaplecznych.
 • Wykonanie izolacji i drenaży za przyczółkami.
 • Wykonanie zasypek fundamentów.
 • Wykonanie zasypek za przyczółkami pod płytę przejściową oraz wykonanie płyt przejściowych.
 • Montaż belek prefabrykowanych na podporach tymczasowych.
 • Wykonanie ciosów oraz montaż łożysk.
 • Wykonanie nowej płyty pomostowej, zespolonej, z belkami prefabrykowanymi, wraz z poprzecznicami nad podporami.
 • Wykonanie dylatacji modułowych (stalowych).
 • Wykonanie izolacji płyty pomostu.
 • Wykonanie instalacji odwadniającej.
 • Zabudowę wyposażenia obiektu.
 • Wykonanie nawierzchni na obiekcie.
 • Wykonanie nawierzchni na dojazdach do obiektu.
 • Wykonanie umocnienie skarp i nasypów.
 • Docelowa organizacja ruchu.
 • Uporządkowanie terenu budowy.

Wiadukt Platforma

 • Zmiana organizacji ruchu.
 • Rozbiórka wyposażenia obiektu.
 • Zabezpieczenie istniejących mediów.
 • Demontaż izolacji.
 • Osadzenie kotew do montażu słupów trakcyjnych.
 •  
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej.
 • Wykonanie izolacji wraz z odwodnieniem.
 • Wykonanie betonu ochronnego izolacji.
 • Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.
 • Oczyszczenie oczepu filara, oczepu i ścian przyczółków.
 • Groszkowanie słupów filarów.
 • Naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonu podpór.
 • Wbudowanie rur odwadniających kolektorów.
 • Naprawy powierzchniowe belek prefabrykowanych „Płońsk”.
 • Docelowa organizacja ruchu.
 • Uporządkowanie terenu budowy.

Charakterystyczne parametry wiaduktów:

Wiadukt Zachodni (od strony Katowic):

 • Długość całkowita ustroju nośnego 42,74m
 • Długość całkowita obiektu wraz ze skrzydłami 57,48m
 • Szerokość całkowita 27,06m
 • Rozpiętość teoretyczna przęseł 2x21,00m
 • Szerokość całkowita jezdni zmienna: 12,65m-20,65m
 • Szerokość całkowita chodnika zmienna: 5,97m-7,99m
 • Kąt skosu 90°

Wiadukt Wschodni (od strony Warszawy)

 • Długość całkowita ustroju nośnego 42,74m
 • Długość całkowita obiektu wraz ze skrzydłami 57,36m
 • Szerokość całkowita 27,06m
 • Rozpiętość teoretyczna przęseł 2x21,00m
 • Szerokość całkowita jezdni zmienna: 12,65m-20,65m
 • Szerokość całkowita chodnika zmienna: 5,97m-7,99m
 • Kąt skosu 90°

Wartość zadania wg Umowy wraz z Aneksem: 9 707 971,32 PLN netto