Zadanie: Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88) w Gliwicach wraz z przebudową dojazdów

Nazwa kontraktu:

 „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice-Opole w ciągu
Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88) w Gliwicach wraz z przebudową dojazdów”

Pełniona funkcja:
Sprawowanie obowiązków Koordynatora Budowy

Strony Kontraktu:

Zamawiający:

Miasto Gliwice, reprezentowane przez:

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach                                                                                                                          

Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

Nadzór Inwestorski: 

Inwestycje, Budownictwo, Handel              

Inwest – Complex Sp. z o.o.

Góry Chełmskiej 15 , 44-100 Gliwice

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„BANIMEX” Sp. z o.o.

 1. Odkrywkowa 93, 42-504 Będzin

Projektant :

Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń „Inmost-Projekt

Ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice

Biuro Projektów A-Propol s.c.

Ul. Gomółki 2, 44-121 Gliwice

Termin realizacji:

Rozpoczęcie robót (przekazanie placu budowy):  12.09.2012 r.

Termin zakończenia :    07.08.2014 r.     

Parametry techniczne obiektu:

Całkowita długość obiektu (wraz z przyczółkami): 277 m

Rozpiętość teoretyczna przęseł: 27m+30m+30m+30+36m+30+30+27

Całkowita szerokość obiektu: 17,88 m

Szerokość jezdni 14 m (jezdnia 4x3,5 m)

Szerokość chodniki dla obsługi 2x0,90 m

Charakterystyka zadania:

Przedmiotowy obiekt stanowi przejście drogi krajowej nr 88 Strzelce Opolskie – Bytom nad torami PKP, ul. Zbożową od strony wschodniej oraz nieużytkami stanowiącymi pozostałość po rozebranych torach kolejowych od strony zachodniej.

Konstrukcję wiaduktu tworzy ośmioprzęsłowy stalowy ustrój ciągły, zespolony z żelbetową płytą pomostową z betonu B50 (C40/50) – dodatkowo sprężona w kierunku podłużnym (nad podporami oraz sprężenie zewnętrzne w przęsłach). W przekroju poprzecznym wiaduktu konstrukcję niosącą stanowi ruszt stalowy złożony z czteroblachownic stężonych w przekrojach przęsłowych poprzecznicami typu ramowego (w rozstawie 3,0m o ryglach dwuteowych i słupach dwuteowych obejmujących dźwigary główne. Środniki belek głównych, oprócz stężeń poprzecznych wzmocnione są żebrami dwuteowymi pomiędzy nimi.

Odwodnienie drogi na obiekcie poprzez wpusty uliczne i system odwodnienia oraz odwodnienie z wód powierzchniowych, w rejonie fundamentów podpór filarów, odprowadzone do wykonanej kanalizacji deszczowej z wylotem do rzeki Kłodnicy.

Przebudowie podlegały również dojazdy do obiektu i  oświetlenie uliczne.  

Zakres przebudowy obiektu:

 • Rozbiórka płyty pomostowej, blach nieckowych i elementów stalowych wsporników
 • Naprawa istniejących łożysk
 • Wzmocnienie konstrukcji stalowej obiektu
 • Wykonanie naprawy konstrukcji stalowej w miejscach uszkodzeń mechanicznych
 • Czyszczenie całości konstrukcji stalowej przez piaskowanie oraz wykonanie nowych powłok antykorozyjnych
 • Wykonanie nowej płyty pomostowej sprężonej współpracującej z dźwigarami stalowymi ustroju nośnego
 • Wykonanie sprężenia ustroju nośnego (sprężenie płyty oraz zewnętrzne konstrukcji stalowej)
 • Wykonanie rozbiórki i nadbudowy części skrzydeł i ścianki zaplecznej
 • Wykonanie płyt przejściowych
 • Wykonanie izolacji wodoszczelnej na płycie pomostu i częściach nadbudowanych skrzydeł
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej
 • Wykonanie kap chodnikowych zakończonych prefabrykowanymi deskami gzymsowymi
 • Wykonanie barier ochronnych mostowych na obiekcie oraz odcinków przejściowych na dojazdach
 • Wykonanie stalowych balustrad zewnętrznych
 • Wykonanie osłon przeciw-porażeniowych nad torami PKP
 • Wykonanie kolektora zbiorczego odwodnienia z wylotem do rzeki Kłodnicy
 • Wykonanie systemu odwodnienia jezdni i płyty pomostowej wraz z odprowadzeniem wody do kolektora zbiorczego
 • Wykonanie systemu odwodnienia fundamentów filarów wraz z odprowadzeniem wody do kolektora zbiorczego
 • Niwelacja terenu w rejonach istniejących filarów wiaduktu
 • Umocnienie skarp rowów trapezowych płytami ażurowymi
 • Wykonanie oświetlenia obiektu
 • Wykonanie przebudowy dojazdów w celu dopasowania ich niwelety do niwelety przebudowanego obiektu

Wartość robót:

Łączna wartość Kontraktu: 16.803.291,94 zł brutto