Zadanie: Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka – Jeziorańskiego (DK 88) w GliwicachNAZWA KONTRAKTU: „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP Gliwice – Opole w ciągu Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK 88) w Gliwicach”

INWESTOR: Miasto Gliwice – Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Sp. z o.o., ul. Odkrywkowa 93, 42-504 Będzin

KOORDYNATOR BUDOWY: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT – KONSORCJUM FIRM:
Z. N. T. i W. „INMOST-PROJEKT” Sp. z o.o., ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice
B.P. A-Propol S.C., ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE: Data podpisania umowy: 14.08.2012 r.
Data przekazania placu budowy: 12.09.2012 r.
Umowna data zakończenia (zgodnie z Aneksem): 31.07.2014 r.
Data odbioru końcowego: 07.08.2014 r.

Wartość Kontraktu:

Lp.

Umowa

Wartość

Netto [zł]

VAT 23 % [zł]

Brutto [zł]

1.

ZDM-93/2012

(Umowa podstawowa)

13 028 978,00

2 996 664,94

16 025 642,94

2.

ZDM-90/2013

(Umowa dodatkowa)

35 106,00

8 074,38

43 180,38

3.

ZDM-62/2014

(Umowa dodatkowa)

369 272,68

84 932,72

454 205,40

Łącznie:

13 433 356,68

3 089 672,04

16 523 028,72

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

W ramach inwestycji wykonano:

 • przebudowę istniejącego wiaduktu nad linią kolejową Gliwice – Opole w ciągu alei Jana Nowaka Jeziorańskiego w Gliwicach (DK-88)
 • przebudowę dróg dojazdowych
 • budowę nowej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z nowoprojektowanego obiektu i z terenów pod obiektem,
 • wykonanie przejścia kolektora odwodnienia pod ul. Portową do rzeki Kłodnicy
 • wykonanie oświetlenia na wiadukcie i dojazdach.

Zakres zrealizowanych robót obejmował m.in.:

 • rozbiórkę istniejącej płyty pomostowej
 • wykonanie naprawy konstrukcji stalowych w miejscach uszkodzeń mechanicznych
 • czyszczenie całości konstrukcji stalowej przez piaskowanie oraz wykonanie powłok antykorozyjnych
 • zastąpienie istniejącego pomostu płytą żelbetową współpracującą z dźwigarami stalowymi ustroju nośnego
 • wykonanie sprężenia ustroju nośnego
 • wykonanie izolacji i nawierzchni asfaltowej
 • wykonanie kap chodnikowych
 • montaż barier ochronnych na obiekcie i na dojazdach, montaż osłon przeciwporażeniowych, wykonanie stalowych balustrad zewnętrznych
 • wykonanie nowoprojektowanego kolektora zbiorczego odwodnienia z wylotem do rzeki Kłodnicy
 • wykonanie nowego systemu odwodnienia jezdni i płyty pomostowej, wraz z odprowadzeniem wody poza obiekt mostowy (do kolektora zbiorczego), wykonanie systemu odwodnienia fundamentów
 • niwelacja istniejącego terenu w rejonach istniejących filarów wiaduktu
 • wykonanie oświetlenia obiektu
 • wykonanie przebudowy dojazdów na odcinkach po 50,0 m przed i za obiektem w celu dopasowania ich niwelety do niwelety przebudowywanego obiektu

Dane charakterystyczne:
klasa nośności obiektu: A
klasa drogi: GP 1/4
konstrukcja naw. jezdni: KR 6
szerokość jezdni: 4 x 3,5 m = 14 m
szerokość płyty pomostowej: 17,88 m (w tym szerokość jezdni i szerokość dwóch stref ochronnych wraz z przejściami dla obsługi)