„Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części: Część 2: Przepust w ciągu rzeki Czarniawki ul. 3 Maja/Paderewskiego”

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Zabrze – Miejski Zarząd Dróg

Ul. Kasprowicza 8,

41-803 Zabrze

 

INŻYNIER

Inwestycje, Budownictwo, Handel

“Inwest - Complex” Sp. z o.o.

Ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

 

NADZÓR AUTORSKI

PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o.

Ul. Sokolnicza 5/74-75

53-676 Wrocław

 

WYKONAWCA

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: „AGAL” Sp. z o.o.

Ul. Letnia 10, 44-273 Rybnik

Partner konsorcjum: Przedsiębiorstwo – Robót Inżynierskich „AGBUD” Gomola Agata

Niedobczycka 40, 44-290 Jejkowice

 

Termin realizacji:                                                                        02.10.2021 – 19.05.2022 r.

 

Wartość nadzorowanych robót:                                                    1 420 492,58 zł netto

                                                                                                 1 747 205,87 zł brutto

 

Przedmiotem inwestycji była rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu inżynieryjnego (przepustu) zlokalizowanego w ciągu cieku Czarniawka pod ul. 3-go Maja i Paderewskiego
w Zabrzu. Roboty polegały na wymianie istniejącego ustroju nośnego na konstrukcję ramową zamkniętą wykonaną z żelbetowych elementów prefabrykowanych.
W ramach projektu dokonano remontu nawierzchni ścieralnej w zakresie dojazdów do obiektu.

 

Szczegółowy zakres robót:

PRZEPUST:

 • przepust o konstrukcji ramowej zamkniętej z drogowych żelbetowych elementów prefabrykowanych
  • fundament z betonu C12/15
  • warstwa filtracyjna z piasku grubego
 • balustrady zabezpieczone antykorozyjnie powłoką cynkową
 • prefabrykowane stopnie skarpowe
 • balustrady schodów skarpowych

 

UMOCNIENIE CIEKU RZEKI:

 • umocnienie dna cieku oraz skarp rowu brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej 1:3
  z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
 • wykonanie gurtów betonowych

  

KONSTRUKCJA DROGI:

 • w-wy konstrukcyjne: warstwa ścieralna, warstwa wiążąca, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
 • nasyp z piasku średniego zagęszczany w warstwach
 • bariery ochronne

 

NAWIERZCHNIA CHODNIKA:

 • w-wy konstrukcyjne: nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
 • obrzeża chodnikowe na ławie betonowej

PRZEBUDOWA KABLI

 • rury osłonowe o śr. do 200mm
 • rury osłonowe z PCV o śr. do 140mm

TELETECHNIKA

 • studnie kablowe
 • kanały kablowe HDPE o śr. 110mm