Zadanie: Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu A. Jana Łyska w Cieszynie

ZAMAWIAJĄCY:
  Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn

WYKONAWCA - Konsorcjum firm:
Aleksander Satława Roboty Inżynieryjno-Budowlane „OL-BUD”, ul. Wesoła 29, 34-322 Gilowice

NADZÓR INWESTORSKI:
  „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT:
Autostrada II Sp. z o.o., ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 06.09.2012 r.
Data przekazania terenu budowy: 12.09.2012 r.
Umowna data zakończenia rzeczowego inwestycji (zgodnie z Aneksem): 21.06.2013 r.
Umowna data zakończenia zadania (zgodnie z Aneksem): 25.06.2013 r.
Umowna data rozliczenia zadania (zgodnie z Aneksem): 02.07.2013 r.
Wartość Kontraktu netto : 2 837 915,30 PLN
Wartość Kontraktu brutto: 3 490 635,82 PLN

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji była przebudowa mostu na rzece Puńcówce w ciągu Al. Łyska – wraz z odcinkiem Al. Łyska długości 209m oraz z odcinkami wlotowymi ulic Stefana Żeromskiego (wraz z zatokami autobusowymi) i Błogockiej. Budowa miała na celu uzyskanie nowego obiektu mostowego spełniającego wymagania techniczno – eksploatacyjne oraz skorygowanie niekorzystnego przebiegu ulicy i skrzyżowań a także zapewnienie bezpiecznego ruchu pieszego i realizowania komunikacji autobusowej.
Wykonano przebudowę mostu i drogi wraz z chodnikami dla pieszych, dwóch zatok autobusowe, wykonano zjazdy indywidualne oraz chodnik dla pieszych wzdłuż projektowanych odcinków ulic. Na skrzyżowaniu z ulicą Błogocką wykonano korektę kształtu wyspy kroplowej.

ROBOTY DROGOWE:

Al. Łyska przebudowano na długości ok. 210m, ul. Błogocką na długości ok. 82m, a ul. Stefana Żeromskiego na długości ok. 91m. Przebudowano 2 nienormatywne zatoki autobusowe na ul. S. Żeromskiego i Al. Łyska. Szerokość jezdni Al. Łyska wynosi 7,00m, wykonano obustronny chodnik szerokości 2,00m. Ulicę Stefana Żeromskiego i Błogocką wykonano szerokości 6,00m. Wzdłuż ul. Błogockiej wykonano chodnik szerokości 2,00m. Skrzyżowanie ulic Al. Łyska z Błogocką wykonano jako skrzyżowanie skanalizowane.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Aleja Łyska
- kategoria droga powiatowa
- klasa Z
- ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa
- pas ruchu szerokość 3,5 m

Ulica Stefana Żeromskiego
- kategoria droga powiatowa
- klasa L
- ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa
- pas ruchu szerokość 3,0 m (dowiązanie do stanu istniejącego)

Ulica Błogocka
- kategoria droga powiatowa
- klasa L
- ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa
- pas ruchu szerokość 3,15 m (dowiązanie do stanu istniejącego)

ROBOTY MOSTOWE:

Trasa Al. Łyska w zakresie obiektu mostowego w planie przebiega częściowo w łuku kołowym o promieniu R=55,00m a następnie przechodzi w krzywa przejściową. Spadek jednostronny na moście jest zmienny od 2,5% do 4,0% do wewnątrz łuku. Spadek podłużny niwelety drogi wynosi 1,4% w kierunku Cieszyna.
Most wykonano jako kablobetonowy ustrój płytowo-belkowy. Dźwigary główne maja wysokość konstrukcyjną 0,9m, ich rozstaw osiowy jest zmienny i wynosi 5,95 na przyczółku B i 8,06 na przyczółku A.

Podstawowe parametry obiektu
- rozpiętość teoretyczna w osiach podpór: 15,61m
- szerokość całkowita: zmienna w zakresie 11,86m do 17,54m
- klasa obciążenia: B wg PN 85/S – 10030
- światło poziome obiektu: 13,06m rozpiętości
- wysokość konstrukcyjna: 0,9m,
- pasy ruchu: 2x3,00m z jednostronnym poszerzeniem o zmiennej szerokości,
- opaski na obiekcie: 0,5m,
- szerokość chodnika: 2x2,00m,
- spadek poprzeczny jezdni: zmienny jednostronny od 2,5% do 4,0%,
- spadek poprzeczny na kapach chodnikowych: 3,0%