Zadanie: Przebudowa mostu na przepust przez potok Toszecki w ciągu drogi powiatowej Nr 2973S w km 1+364 w miejscowości Ciochowice

NAZWA KONTRAKTU:

„Przebudowa mostu na przepust przez potok toszecki w ciągu drogi powiatowej nr 2973S w Ciochowicach”

INWESTOR:

Powiat Gliwicki - Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17 44-100 GLIWICE

WYKONAWCA:

EURO TECH Sp z o.o. ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze

PROJEKTANT:

Biuro Projektów A -PROPOL S.C. ul. Gomułki 2 ; 44-121 Gliwice
Projektant prowadzący –mgr inż. Adam Biegański

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15  44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy: 18.08.2017 r.
Data przekazania placu budowy: 21.08.2017 r.
Umowna data zakończenia wg aneksu nr 1 : 19.12.2017 r.
Data zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę : 07.12.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 07.12.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

 • Wykonano wycinkę drzew zgodnie z decyzją Decyzja OŚ.6131.18.2017 z dnia 14.08.2017r na wycinkę drzew.
 • Wykonanie rozbiórki starego obiektu wraz z wyburzeniem ścianek przyczółków
 • Wykonano rozbiórkę nawierzchni asfaltowej –bez utylizacji asfaltu.
 • Wykonanie tymczasowego przepustu BY-PASS z zabudowaniem rury karbowanej PE fi 500 mm oraz wykopaniem tymczasowego rowu
 • Wykonanie robót ziemnych +pompowanie wody
 • Ułożenie geowłókniny oraz wykonanie materaca z kruszywa grubości 50 cm (badani zagęszczenia wykonane 30.09.2017)
 • Wykonano ułożenie chudego betonu grubości 20 cm wg PT pod płytę przepustu
 • Wytyczenie geodezyjne osi drogi i wysokości drogi
 • Wykonanie robót ziemnych w odcinkach dna potoku i skarp +pompowanie wody
 • Wykonano zbrojenie płyty fundamentowej grubości 50 cm oraz szalunki (betonowanie wykonane 18.10.2017)
 • Wykonano montaż grodzic G-62 z obu strony płyty fundamentowej
 • REMONDIS AQUA Toszek wykonał jako gestor sieci wymianę odcinka wodociągu długości ok 16 mb wraz z montażem nowej rury osłonowej –zakres protokołu konieczności nr 1.
 • wykonano prace wzmocnienia skarp przed i za przepustem –ułożono podbudowę betonową i wykonano brukowanie kostka granitową wykonano spoinowanie kostki brukowej
 • Wykonano podbudowę z kruszywa dolomitowego 0/31,5 gr.20 cm
 • Wykonano warstwę wiążąca AC 22
 • Wykonano warstwę ścieralną AC 11 S
 • Wykonano malowanie linii krawędziowych oznakowania poziomego –malowanie cienkowarstwowe.
 • Wykonano montaż barier energochłonnych.
 • Wykonano humusowanie skarp drogowych i ułożenie kruszywa w strefie poboczy
 • Wykonano uporządkowanie terenu i odtworzenie naruszonych części działek rolnych w obrębie inwestycji