Zadanie: Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW 921 z DW 408

1. NAZWA KONTRAKTU:

Przebudowa mostu JNI 01015117 w Leboszowicach zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych łączących DW 921 z DW 408

2. ZAMAWIAJĄCY:

Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach
ul. Zygmunta Starego 17
44-100 Gliwice

3. WYKONAWCA:

SKANSKA S.A.
ul. Gen. Zajączka 9
01-518 Warszawa

4. NADZÓR INWESTORSKI:

Inwest – Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

5. WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Podpisanie umowy z Wykonawcą 30.06.2014r
Przekazanie placu budowy: 04.07.2014r.
Data odbioru końcowego 15.06.2015r.

6. WARTOŚĆ KOŃCOWA ZADANIA:

1.345.145,09 zł netto
1.654.528,46 zł brutto

7. OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji była przebudowa mostu przez rzekę Bierawkę, w ciągu drogi powiatowej Nr 2925S Smolnica – Pilchowice w km 2+890,85 w miejscowości Leboszowice w powiecie gliwickim.
W związku z wymianą mostu tymczasowego na most trwały konieczna była również przebudowa drogi oraz regulacja rzeki. Droga, z uwagi na konieczność dostosowania niwelety była przebudowana na łącznej długości około 150 m, przed i za obiektem. Rzeka, z uwagi na wymóg zapewniania odpowiedniego światła pod mostem została uregulowana na odcinku po 20 m powyżej i poniżej obiektu. Ponadto, w związku ze zmianą geometrii drogi, zaistniała potrzeba zmiany dotychczasowej lokalizacji zjazdu gospodarczego i indywidualnego.

Obiekt mostowy wykonano w formie jednoprzęsłowej konstrukcji zespolonej (strunobetonowe belki T – płyta żelbetowa), opartej na masywnych przyczółkach żelbetowych, posadowionych na palach. Teren wokół projektowanego obiektu ma charakter nizinny, forma obiektu nie ingeruje w otaczający krajobraz. Funkcją obiektu jest przeprowadzenie drogi powiatowej oraz ciągu pieszych ponad przeszkodą, którą stanowi rzeka Bierawka.

Parametry obiektu mostowego:

 • Długość całkowita konstrukcji (bez skrzydeł): 18,30 m
 • Długość całkowita konstrukcji (ze skrzydłami): 29,40 m
 • Rozpiętość teoretyczna (w osiach podparcia): 17,40 m
 • Szerokość całkowita: 10,78 m
 • Wysokość konstrukcyjna: 1,16 m
 • Wysokość belki z płytą żelbetową: 1,00 m
 • Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 1,05 m
 • Światło poziome: 16,31 m
 • Kąt skosu: 81,27 °

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

 • barieroporęcz + gzyms: 0,64 m
 • pas bezpieczeństwa: 0,50 m
 • opaska: 0,50 m
 • pasy ruchu: 2 x 3,00 = 6,00 m
 • opaska: 0,50 m
 • pas bezpieczeństwa: 0,50 m
 • chodnik 2 x 0,75 = 1,50 m

Parametry drogi na dojazdach do obiektu:

a) na odcinku o przekroju drogowym (dojazd od strony Smolnicy):

- szerokość jezdni: 5,20 m
- szerokość lewego pobocza: 1,00 -1,50 m
- szerokość prawego pobocza: 0,80 -2,30 m

b) na odcinku poszerzenia jezdni przed mostem (dojazd od strony Smolnicy):

- szerokość jezdni: 5,20 - 7,00 m
- szerokość pobocza prawego: 2,50 - 3,80 m
- szerokość pobocza lewego: 1,50 - 2,25 m

c) na odcinku zwężenia jezdni za mostem (dojazd od strony Pilchowic):

- szerokość jezdni: 5,80 - 7,00 m
- szerokość pobocza prawego: 2,50 - 3,70 m
- szerokość pobocza lewego: 1,60 - 2,50 m

d) na łuku (dojazd od strony Pilchowic):

- szerokość jezdni: 5,80 m
- szerokość poboczy: 1,00 m

e) na odcinku za łukiem (dojazd od strony Pilchowic):

- szerokość jezdni: 5,20 - 5,80 m
- szerokość poboczy: 1,00 m

Klasa techniczna: Z (1x2)
Prędkość projektowa: 40 km/h