Zadanie: Droga do lotniska w Katowicach - budowa węzła Podwarpie i remont DK 1

Inwestor: GDDK i A Oddział w Katowicach
Termin realizacji: 2003 – 2004
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • wiadukt w ciągu S-1 nad ul. Marcinków
  • wiadukt w ciągu S-1 nad DK-1
  • wiadukt w ciągu S-1 nad drogą powiatową nr 14219
  • most w ciągu S-1 nad Potokiem bez Nazwy
  • przepust w ciągu S-1 w km 11+189,63
  • przebudowa sieci uzbrojenia terenu
  • oświetlenie węzła drogowego
  • odwodnienie węzła drogowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe