Zadanie: Budowa estakady łączącej ulice Portową z Perseusza w Gliwicach

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

Sprawowanie funkcji Zarządzającego Budową i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa estakady łączącej ulice Portową i Perseusza w Gliwicach”

1. Nazwa zadania:
„Budowa estakady łączącej ul. Portową z ul. Perseusza w Gliwicach”

2. Pełniona funkcja:
Sprawowanie obowiązków Koordynatora Budowy (Zarządzającego Budową i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), za wyjątkiem branży kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W okresie: od 06.12.2010r. (podpisanie Umowy o pełn. nadz. inw.) do 27.07.2012 (data odb. końcowego)
/termin końcowy realizacji zamówienia zg. z Umową o pełn. nadzoru inwest.: 31.01.2012r./

3. Strony Kontraktu:

INWESTOR:


Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

KOORDYNATOR BUDOWY:

Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

WYKONAWCA – KONSORCJUM FIRM:

Skanska S.A.
Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Exbud Skanska S.A.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce

AUTOR PROJEKTU

Zakład Nowych Technologii i Wdrożeń – lider konsorcjum
Inmost Projekt Sp. z o. o.
ul. Lompy 15/2, 44-100 Gliwice

Biuro Projektów A-PROPOL S.C.
ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice

Projekt zamienny technologii wykonania ustroju nośnego estakady:
Firma Projektowa Wanecki Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5, 44-100 Gliwice

4. Charakterystyka zadania:

Przedmiot zadania stanowiła budowa połączenia drogowego ulic Portowej i Perseusza w Gliwicach (wraz z wykonaniem wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi) oraz przebudowa odcinka ul. Portowej i budowa technologicznej drogi dojazdowej.

W ramach realizowanej inwestycji wykonano następujący zakres robót:

ROBOTY MOSTOWE:

 • prace przygotowawcze, roboty ziemne
 • wykonanie pali fundamentowych typu CFA
 • wznoszenie przyczółków i podpór obiektu mostowego
 • wykonanie ustroju nośnego
 • wykonanie nawierzchni jezdni mostowej z mieszanki SMA – 1 539,38 m2
 • wykonanie nawierzchni chodników mostowych z żywic syntetycznych – 1509,13 m2
 • montaż wyposażenia pomostowego
 • roboty przyobiektowe
 • wykonanie murów oporowych z gruntu zbrojonego – 7 419,60 m3

Charakterystyczne parametry wiaduktu:
Długość całkowita (wraz ze skrzydłami): 227,90 m
Rozpiętości teoretyczne przęseł:35,0 + 47,0 + 45,5 + 46,0 + 42,5 = 216,00 m
Szerokość płyty pomostowej (bez gzymsów):13,04 m
Szerokość płyty pomostowej z gzymsami: 13,20 m
Powierzchnia użytkowa: 2 407,90 m2

ROBOTY DROGOWE:

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne pod konstrukcję drogi
 • przebudowa ul. Portowej – wykonanie jezdni o konstrukcji dla KR 5
 • wykonanie technologicznej drogi dojazdowej
 • budowa łącznika od strony ul. Perseusza
 • wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej
 • wykonanie wyspy separującej i kanalizującej
 • budowa zatoki autobusowej
 • budowa wjazdów na posesje
 • przebudowa przejazdu kolejowego
 • oznakowanie pionowe i poziome
 • prace wykończeniowe, montaż ogrodzenia, humusowanie

Parametry techniczne przebudowanego odcinka:
Klasa drogi: G
Prędkość projektowa: 60 km/h
Obciążenie max: 115 kN/oś
Kategoria ruchu: KR 5

ROBOTY INSTALACYJNE:

 • przebudowa infrastruktury towarzyszącej w zakresie sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, elektrycznej, teletechnicznej i trakcyjnej

Łączna wartość Kontraktu: 24 204 809,21 zł brutto