„Budowa drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I    w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”)”

 

ZAMAWIAJĄCY:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5

40-017 Katowice

 

INŻYNIER

Inwestycje, Budownictwo, Handel “Inwest - Complex” Sp. z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

 

NADZÓR AUTORSKI

Trakt Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Jesionowa 9a

40-159 Katowice

 

WYKONAWCA

RUBAU POLSKA Sp. z o.o.

ul. Trojańska 7

02-261 Warszawa

 

TERMIN REALIZACJI                                                                    26.11.2018 – 24.06.2021 r.

 

WARTOŚĆ NADZOROWANYCH ROBÓT                                      130 293 845,54 zł brutto

                                                                                                 

 

 LOKALIZACJA KONTRAKTU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. śląskiego, powiatu będzińskiego. Budowana droga ekspresowa S1 łączy Pyrzowice – Mierzęcice - Podwarpie.

 

GŁÓWNE CELE INWESTYCJI:

Droga S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice - Zwardoń), jak również w VI europejskim korytarzu transportowym. Zrealizowanie budowy drugiej jezdni, na odcinku pomiędzy węzłami Lotnisko i Podwarpie, stanowi połączenie istniejącego przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

KORZYŚCI Z BUDOWY:

 • Poprawa przepustowości i płynności jazdy na trasie Pyrzowice - Podwarpie
 • Skrócenie czasu podróży na trasie Pyrzowice - Podwarpie
 • Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców
 • Zapewnienie komfortu jazdy
 • Zmniejszenie ryzyka wypadków

 

ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT

 • Roboty budowlane z zakresie dowiązania sytuacyjno – wysokościowego do istniejącej drogi S1 w rejonie węzła „Lotnisko” i węzła „Podwarpie”.
 • Budowa drugiej jezdni – dwupasmowej z pasem awaryjnym.
 • Przebudowa węzła „Mierzęcice” polegająca na budowie pasów włączeń i wyłączeń oraz dostosowaniu sytuacyjno – wysokościowym odcinków łącznic po stronie jezdni realizowanej.
 • Przebudowa odcinków sieci dróg dojazdowych z budową zjazdów do pól i posesji.
 • Budowa 6 obiektów mostowych w ciągu drogi ekspresowej S1, w tym 5 wiaduktów
  i 1 most.
 • Budowa przepustów.
 • Budowa oświetlenia.
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym również zabezpieczeń gwarantujących ochronę zwierząt na gabionach i materacach siatkowo – kamiennych oraz elementów zabezpieczających w studniach i zbiornikach.
 • Przebudowa i rozbudowa systemu odwodnienia w tym kanalizacji deszczowej.
 • Przebudowa istniejących zbiorników odparowujących na zbiorniki retencyjno – infiltracyjne.
 • Wykonanie urządzeń wodnych – rowy melioracyjne, kanały hydrotechniczne.
 • Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej z drogą.
 • Wycinka istniejącego drzewostanu oraz nasadzenia.
 • Budowa ogrodzenia drogi i zbiorników retencyjno – infiltracyjnych.
 • Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
 • Budowa barier ochronnych w oparciu o dokumentację opracowaną w tym zakresie przez Wykonawcę.
 • Budowa ekranów akustycznych.
 • Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań, jakie okażą się niezbędne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 • Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie przedmiotu zamówienia.

 

Parametry techniczne drogi ekspresowej:

 • Klasa drogi                                                      S
 • Prędkość projektowa                                        100 km/h
 • Liczba pasów ruchu                                         2 x 2pasy ruchu
 • Szerokość pasa ruchu                                       3,50 m
 • Szerokość jezdni                                              7,00 m
 • Szerokość pasa awaryjnego                              2,50 m
 • Szerokość pasa dzielącego (bez opasek)             3,00 - 6,30 m
 • Szerokość poboczy                                          min. 0,75 m
 • Kategoria obciążenia ruchu                              KR6
 • Obciążenie nawierzchni                                   115 kN/oś