Zadanie: Przebudowa ul. Zwycięstwa w Rybniku

Strony biorące udział w kontrakcie:

Zamawiający:
Urząd Miasta Rybnik
Ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:
SKANSKA S.A
ul. Generała Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
Kierownik Budowy: Maciej Karkula

Projektant :
Adamski Sebastian
Projektowanie – Realizacje - Nadzór
ul. Kościuszki 64/7
44-200 Rybnik

Nadzór Inwestorski:
Inwest – Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
Koordynator Zespołu Nadzoru: Krystian Bless

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

  • Data podpisania umowy z Wykonawcą: 07.02.2014r.
  • Data przekazania placu budowy: 07.02.2014r.
  • Data zakończenia: 06.08.2014r.
  • Wartość kontraktu (netto): 1883 587,88 zł netto (1976389,55 zł. z VAT)

Zakres inwestycji obejmował w szczególności:
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
- budowę poboczy gliniasto-żwirowych o szerokości 1,00-1,50m,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń energetycznych,teletechnicznych i wodociągowych,
- budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej,
- budowę oświetlenia,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- umocnienie powierzchniowe skarp,
- wykonanie zbiornika odparowującego

Przebudowywany odcinek ul. Zwycięstwa jest drogą jednojezdniową dwupasmową klasy Z. Całkowita długość ww. odcinka drogowego wynosi 0,391 km.