Zadanie: Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK44 w m. Mikołów na odcinku muru oporowego

Nazwa zadania:
„Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK 44 w m. Mikołów na odcinku muru oporowego”

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział Katowice

Projektant:
ZUT Piotr Szleper
42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128 B.
Wykonawca: TB INFRA Mariusz Życiński
40-779 Katowice, ul. Tartaczna 20.

Nadzór:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
Inwest – Complex Sp. Z o. o.
44-100 Gliwice, ul. Góry Chełmskiej 15.

Termin rozpoczęcia robót w terenie: 03.09.2019
Termin zakończenia robót (oddanie jezdni do ruchu): 18.10.2019
Wartość wykonanych robót: 779 820,00 zł brutto

Inwestycja pn. „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK 44 w m. Mikołów na odcinku muru oporowego” była zrealizowana jako zabezpieczenie przeciwhałasowe budynków w rejonie ul. Plebiscytowej 9 po stronie lewej drogi krajowej nr 44. Celem nadrzędnym całego przedsięwzięcia było zmniejszenie uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym generowanym przez pojazdy poruszające się po drodze krajowej nr 44 na budynek znajdujący się bezpośrednio przy samej drodze krajowej pod adresem Mikołów ul. Plebiscytowa 9 oraz zamknięcie luki (uciąglenie) wykonanych wcześniej ekranów przeciwhałasowych od km 24+989 do km 25+029.

Zakres inwestycji obejmował:
- przesunięcie i połączeniu drenażu wzdłuż muru oporowego
- przykrycie istniejącego muru oporowego z kamienia ścianą żelbetową
- budowę ekranów przeciwhałasowych z wypełnieniem przeziernym na ścianie Żelbetowej.