„Rewitalizacja obszarów miejskich w Zabrzu Park im. Poległych Bohaterów, wodny plac na osiedlu Janek”. Zadanie nr 2: Budowa wodnego placu na osiedlu Janek w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający:

Miasto Zabrze

ul. Powstańców Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

 

 

Nadzór inwestorski:

Inwestycje, Budownictwo, Handel

„Inwest-Complex” sp. z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

 

 

Projektant:

Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA sp. z o. o.

Ul. Karmelkowa 29,

52-437 Wrocław

 

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA sp. z o. o.

Ul. Karmelkowa 29,

52-437 Wrocław

  

Data podpisania umowy z Wykonawcą:

25.03.2022 r.

Data Przekazania Terenu Budowy:

25.03.2022 r.

Data rozpoczęcia realizacji zadania przez Wykonawcę:

25.03.2022 r.

 Data Zakończenia:

29.05.2023 r.

Data Odbioru Robót:

29.05.2023 r.

 

Lokalizacja Kontraktu:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. Śląskiego, miasta na prawach powiatu Zabrze – Park im. Poległych Bohaterów na osiedlu Janek.

Zakres rzeczowy zadania:

- Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem stosownych zgód na realizację zadania

- Wykonanie niecki wodnego placu zabaw

- Dostawa i montaż atrakcji wodnych

- Wykonanie kompletnej technologii uzdatniania wody basenowej

- Wykonanie komory technicznej dla urządzeń uzdatniania wody

- Wykonanie zbiornika buforowego

- Budowa budynku socjalnego wraz z częścią magazynową a dozowanie chemii, użytkową i socjalną dla   obsługi obiektu, toaletami

- Budowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznego

- Wyposażenie wykonywanych obiektów w instalacje, oprzyrządowanie, sprzęt, narzędzia, aparaturę, armaturę, uzbrojenie i inne akcesoria wyposażenia umożliwiające korzystanie z obiektu przez wszystkich pracowników i klientów

- Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

- Budowa dojść pieszych i komunikacji wewnętrznej

- Wyposażenie terenu w mała architekturę

- Wykonanie ogrodzenia