DJI_0843.JPGNazwa kontraktu:

„Rekultywacja i remediacja terenów dawnej koksowni Orzegów”

 

Zamawiający:

Miasto Ruda Śląska

Pl. Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

 

Wykonawca:

Menard Sp. z o. o.

Powązkowska 44C

01-797 Warszawa

 

Inżynier Kontraktu:

Inwestycje, Budownictwo, Handel „INWEST - COMPLEX” Spółka z o.o.
Ul. Góry Chełmskiej 15,

44-100 Gliwice   

 

 

Termin realizacji:                                                      08.11.2018 – 23.12.2020 r.

 

457 560,00 zł brutto

 

Wartość nadzorowanych robót wyniosła:                 

16 750 000,00 zł netto

20 602 500,00 zł brutto

 

Zadanie zrealizowane zostało w formule projektuj i buduj na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W ramach kontraktu dokonano następujących działań:

 • Opracowanie projektu planu remediacji
 • Opracowanie dokumentacji:
  • Projekt Budowlany (wraz z ekspertyzami technicznymi)
  • Projekt Wykonawczy (łącznie z pozyskaniem dokumentów stanowiących podstawę do realizacji robót budowlanych oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji właściwych władz związanych z wykonywaniem robót)
 • Wykonanie prac geodezyjnych.
 • Wykonanie prac geotechnicznych.
 • Opracowanie planu badań - w zgodzie w wytycznymi dot. wyznaczania obszarów, na których przekroczone są standardy jakości gleb.
 • Przyjęcie środków prewencji i bezpieczeństwa.

 

W ramach zadania zrealizowany został następujący zakres prac:

 • Rekultywacja terenu o powierzchni 4,82 ha i przywrócenie terenowi byłej koksowni przy ul. Hlonda zdegradowanemu poprzez historyczną działalność przemysłową funkcji parku miejskiego, w szczególności funkcji kulturowej oraz przyrodniczej
 • Przeprowadzenie remediacji terenu zanieczyszczonego następującymi substancjami powodującymi ryzyko skażenia środowiska oraz mających negatywny wpływ na zdrowie ludzi: metale ciężkie (arsen, bar, cynk, cyna, miedź, kadm, ołów, rtęć); cyjanki; sumy benzyn (C6-C12) i sumy olejów (C12-C35); jednopierścieniowe węglowodory aromatyczne (BTEX); wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) (naftalen, antracen, chryzen, Benzo(a)antracen, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren); węglowodory aromatyczne (benzen, toluen m&p ksylen); krezole; fenole; ftalany (di-n-butyloftalan) poprzez:
 1. Metodę ex-situ – wywóz do utylizacji ok. 10 tys m3 zanieczyszczonego gruzu budowlanego i odpadów komunalnych
 2. Metodę in-situ – remediację na miejscu ok. 10 tys m3 zanieczyszczonego gruntu zebranego i przetransportowanego do poletka remediacyjnego poprzez zastosowanie bioremediacji (dozowanie bakterii powodujących rozkład substancji ropopochodnych do związków prostych wody i dwutlenku węgla), soil washingu, fitoremediacji.
 3. Wykonanie poletka remediacyjnego poprzez wykonanie:
  • przesłony poziomej „Kapping”
  • przesłony pionowej przeciwfiltracyjnej o przepuszczalności na poziomie
   10-8 m/s – ścianki (panele) bentonitowo-cementowe o dł. 435 mb w technologii Trenchmix
  • przepuszczalnej bariery reaktywnej z wymiennymi filtrami z węgla aktywnego
 4. Doprowadzenie gruntów w warstwie przypowierzchniowej do grupy I zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 5. Oczyszczenie wód do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
 6. Uzyskanie efektu ekologicznego na podstawie Decyzji Remediacyjnej wydanej przez RDOŚ
 • Stworzenie dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej
 • Nasadzenia zieleni (traw, drzew i krzewów)
 • Odrestaurowanie obiektów kubaturowych: wieży nadwęgla (kub.: 4 032,00 m3), zbiornika na smołę, baterii pieców koksowniczych (kub.: 3 196,31 m3) – o konstrukcji murowanej, stalowej i żelbetowej
 • Wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz parkingu dla samochodów osobowych – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. 5 576,37 m2
 • Wykonanie muru oporowego w technologii stalowo-żelbetowej posadowionej na palach fundamentowych
 • Wykonanie placów zabaw o łącznej pow. 552,17 m2
 • Wykonanie systemowej toalety ogólnodostępnej
 • Wykonanie strefy historyczno-informacyjnej parku (ścieżka dydaktyczna)
 • Budowa infrastruktury technicznej towarzyszącej w zakresie: woda bytowa do obsługi parku (w tym na cele ppoż), kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, instalacja elektryczna i AKPiA, oświetlenie parku, system monitoringi wizualnego, instalacje i sieci teletechniczne