„Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – w formule zaprojektuj i wybuduj

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Świętochłowice

ul. Katowicka, 41-600 Świętochłowice

 INŻYNIER KONTRAKTU:

Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest - Complex” Sp. z o.o.

ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

WYKONAWCA:

Konsorcjum firm w składzie:

REMEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa – Lider Konsorcjum

MENARD POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa – Partner konsorcjum

REMEA société par actions simplifiée a associé unique z siedzibą w Nanterre

22-24 Rue Lavoisier, 92000 Nanterre, Francja – Partner konsorcjum

 

Termin realizacji robót:         05.01.2020 – 07.09.2023 r.

 

Wartość  wykonanych robót budowlanych:    69 150 738,59 zł (brutto)

 

Zakres robót, nad którymi sprawowana była usługa Inżyniera Kontraktu:

 • wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, analiz i ekspertyz,
 • sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych,
 • sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną przed przystąpieniem do wykonywania zasadniczych prac projektowych,
 • wykonanie badań i opracowań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, w tym ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
 • przeprowadzenie bieżącego badania ( zanieczyszczenia gleby i ziemi, wód powierzchniowych, powietrza),
 • pobieranie próbek, wykonywanie pomiarów i badań przez laboratorium,
 • wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu warunków dostaw i odbioru mediów, warunków przyłączenia, przebudowy oraz usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnej infrastruktury technicznej, niezbędnych do realizacji inwestycji,
 • opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej przeprowadzenia remediacji terenu zdegradowanego oraz koncepcji zagospodarowania terenu,
 • opracowanie szczegółowych dokumentacji technologii remediacji właściwej,
 • opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego,
 • opracowanie informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • opracowanie na podstawie sporządzonej dokumentacji aktualnej karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • wystąpienie o wydanie i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych oraz realizacji pozostałych usług,
 • wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń i zezwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji,
 • opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego,
 • wykonanie niezbędnych rozbiórek, robót ziemnych, w tym niwelacji terenu,
 • budowa bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów poprodukcyjnych Zakładów Chemicznych „Hajduki” oraz z zasypanego małego stawu,
 • budowa szczelnego rowu opaskowego,
 • wiercenie otworów wraz z zabudową piezometrów,
 • przebudowa przelewów burzowych wraz z montażem urządzeń do mechanicznego podczyszczania ścieków deszczowych, regulujących przepływ, oraz układów opomiarowania i sterowania,
 • przebudowa mnichów hydrotechnicznych wraz z montażem urządzeń do regulacji przepływu oraz układów sterowania poziomem wody w stawie,
 • budowa pompowni głównej odcieków (zlokalizowanej u podnóża hałdy),
 • budowa rurociągu tłocznego odcieków (kierującego odcieki do komory mieszania z pompowni głównej odcieków, zlokalizowanej u podnóża hałdy),
 • budowa nowej komory mieszania wraz z zabudową przykrycia komory, montażem urządzeń regulujących odpływ z komory, montażem układów opomiarowania i sterowania automatyką, zabudową kraty mechanicznej na wylocie z komory oraz przebudową infrastruktury bezpośrednio związanej z komorą mieszania, w tym istniejących wlotów do komory,
 • rozbiórka istniejącej komory mieszania,
 • rozbudowa pompowni o układ pomp dozujących z komory mieszania wraz z montażem układów pomiarowych, monitoringu sterowania, mających za zadanie przetłaczanie odcieków fenolowych do oczyszczalni ścieków,
 • budowa stanowiska dyspozytorskiego pompowni do monitorowania oraz sterowania zainstalowanymi układami automatyki wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie,
 • wykonanie systemu sterowania i monitoringu pomp odcieków fenolowych,
 • zabudowa i uruchomienie systemu umożliwiającego ciągły monitoring jakości ścieków zafenolowanych odprowadzanych na Oczyszczalnię Ścieków „Klimzowiec”,
 • budowa grobli zaopatrzonych w przepusty, dzielących staw na komory,
 • budowa wygrodzeń stałych wraz z wykonaniem bram wjazdowych i furtek z kontrolą dostępu, w tym m.in. ogrodzeń terenu pompowni, przepompowni,
 • montaż układu przesiewaczy i pras filtracyjnych,
 • wykonanie robót czerpalnych, wydobycie osadów dennych/namułów pogłębiarkami refulującymi,
 • transport wydobytego urobku przy użyciu rurociągu refulującego do układu przesiewaczy i pras filtracyjnych,
 • odwodnienie i komprymacja wydobytego osadu (namułów),
 • termiczne unieszkodliwienie całości osadów dennych (namułu) poprzez działanie temperatury w celu neutralizacji zanieczyszczeń, w sposób  uniemożliwiający ich dalszą emisję,
 • budowa urządzenia napowietrzającego – kaskady,
 • budowa instalacji fotowoltaicznej,
 • budowy instalacji solarnej,
 • budowy niezbędnych sieci i przyłączy do sieci,
 • remediacja gleby i ziemi terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych,
 • doprowadzenie gruntów wokół stawu do standardów jakości gruntów rodzimych jak dla obszarów B
 • zastosowanie gotowych odżywek wspomagających preparaty bakteryjne,
 • doprowadzenie gruntów, gleby i ziemi oraz wód do stanu umożliwiającego rozpoczęcie i zachowanie procesów samooczyszczenia gruntów i wód,
 • stworzenie warunków tlenowych w wodach stawu, umożliwiających rozwój mikroorganizmów utleniających zanieczyszczenia,
 • wprowadzenie do zbiornika szczepów bakterii wraz z substancjami biogennymi z jednoczesnym prowadzeniem monitoringu i kontroli procesów oczyszczania,
 • bioremediacja wód zbiornika oraz płytkich wód gruntowych,
 • przywrócenie biologicznej aktywności zdegradowanego i zanieczyszczonego stawu „Kalina” do stanu umożliwiającego rozpoczęcie procesu samoodradzania życia biologicznego stawu,
 • utworzenie całorocznego akwenu z wodą niekonserwowaną chemicznie
 • wykonanie robót ziemnych polegających na makroniwelacji terenu z uzupełnieniem czystą ziemią o parametrach gruntów co najmniej jak dla grupy B ,
 • wykonanie robót związanych z docelowym zagospodarowaniem terenu,
 • agrotechniczne przygotowanie terenu oraz wykonanie nasadzeń roślinności drzewiastej i krzewiastej, a także szuwarowej wraz z odbudową wartości przyrodniczej terenu,
 • utworzenie dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej terenu,
 • budowa ścieżek pieszych oraz rowerowych, ścieżek dla rolkarzy, ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, pozostałej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (w tym m.in.: boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, siłowni plenerowej, placu zabaw),
 • budowa placów manewrowych dla funkcji technicznych,
 • budowa podziemnych budynków technicznych,
 • zabudowa obiektów małej architektury.