Zadanie: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Tarnogórska 59 w Gliwicach – modernizacja boisk szkolnych

ZAMAWIAJĄCY:


Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice

WYKONAWCA:


”BELLSPORT”
ul. Hutnicza 4
41-923 Bytom

NADZÓR INWESTORSKI:


Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest - Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15,
44-100 Gliwice

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:


ABM s.c.
ul. Czarnieckiego 22a
44-100 Gliwice

1. WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy: 26.03.2015 r.
Data przekazania placu budowy: 01.04.2015 r.
Data zakończenia (zgodnie z aneksem nr 3): 15.10.2015 r.
Zgłoszenie zakończenia robót: 13.10.2015 r.
Data odbioru końcowego i przekazania do użytkowania: 26.10.2015 r.
Wartość zadania wg umowy brutto (w tym 23% VAT) 1 636 758,22 zł

2. LOKALIZACJA KONTRAKTU:

Kontrakt obejmuje budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Gliwicach, ul. Tarnogórska 59.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 349, 350, przy zabytkowym zespole budynków Szkoły Podstawowej nr 7, wybudowanym w 1899 r.

3. WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Lp.

Rodzaj robót

ROBOTY BUDOWLANE

1

Przygotowanie terenu, roboty rozbiórkowe i demontażowe:

·         rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej

·         rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

·         demontaż istniejących elementów urządzeń sportowych, bramek, słupków, itp.

·         rozbiórka istniejącego piłkochwytu w części płd.-zach. terenu opracowania

·         częściowa rozbiórka istniejącego ogrodzenia w części zachodniej

·         demontaż siatki ogrodzeniowej na fragmencie ogrodzenia, w części znajdującej się na działce należącej do Inwestora

·         niwelacja wskazanej części terenu

2

Przebudowa i rozbudowa istniejących boisk sportowych na wielofunkcyjny plac sportowy wraz z odwodnieniem, zawierający:

·         boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej

·         boisko do siatkówki

·         boisko do koszykówki

·         bieżnię lekkoatletyczną okólną

·         skocznię do skoku w dal

·         bieżnię sprinterską

·         montaż niezbędnego wyposażenia boisk

3

Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej dla potrzeb dojazdu do boiska oraz ochrony przeciwpożarowej (droga pożarowa), budowa nowych ciągów pieszych stanowiących dojścia do boisk sportowych, przebudowa istniejących, parking dla samochodów osobowych, plac gospodarczy wraz z miejscem gromadzenia odpadów stałych.

4

Nawierzchnie sportowe

5

Dostawa i montaż trybun żelbetowych

6

Montaż przyschodowej platformy dla niepełnosprawnych

7

Dostawa i montaż wyposażenia boisk oraz elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki, itp.)

8

Ogrodzenie - budowa fragmentu nowego ogrodzenia od strony zachodniej, remont części istniejącego ogrodzenia od strony północno-zachodniej

9

Budowa utwardzenia i umocnienia skarp z możliwością wykorzystania do rekreacji, przebudowa terenów zielonych wchodzących w zakres inwestycji tj. zmiana powierzchni oraz nasadzenia (trawa z rolki)

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1

Linie kablowe zasilania opraw wraz  z tablicą rozdzielczą oświetlenia terenu

2

Oświetlenie zewnętrzne boiska wraz ze sterowaniem

ROBOTY SANITARNE

1

Kanalizacja deszczowa –roboty ziemne i montażowe

2

Kanalizacja deszczowa – pompownia

3

Kanalizacja deszczowa drenaże

4

Kanalizacja sanitarna –roboty ziemne i montażowe