Zadanie: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Ligonia 36 w Gliwicach – modernizacja boisk szkolnych

Inwestor: Miasto Gliwice

Wykonawca: Multisport Karina Komornicka
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Przekazanie placu budowy: 22.04.2015 r.

Termin wykonania: Październik 2015

Wykaz robót:

 • Roboty wytyczeniowe
 • Roboty rozbiórkowe
 • Usunięcie warstwy humusu
 • Plantowanie terenu
 • Koryto wraz z profilowaniem podłoża
 • Warstwy odsączające i odcinające
 • Podbudowa z kruszywa
 • Podbudowa z betonu
 • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
 • Obrzeża betonowe
 • Elementy małej architektury
 • Obrzeża elastyczne
 • Zieleń
 • Boiska i bieżnie – nawierzchnie
 • Wyposażenie boisk
 • Ogrodzenie
 • Oświetlenie terenu
 • Kanalizacja deszczowa – roboty ziemne, roboty demontażowe, roboty montażowe, renowacja nawierzchniWartość robót brutto: 1 374 829,76 zł