Nowe Gliwice –projekt miasta Gliwice, mający na celu rekultywację i zagospodarowanie terenów po byłej KWK Gliwice.
Na terenie o powierzchni 15,86 ha położonym przy ul. Bojkowskiej powstała między innymi strefa aktywności gospodarczej i inkubator przedsiębiorczości.

Zadanie: Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice

Inwestor: Urząd Miejski Gliwice – Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
Termin realizacji: 2005 – 2007
Pełniona funkcja: Inżynier Kontraktu

Zakres:

  • modernizacja czterech budynków byłej Kopalni Gliwice objętych ochroną konserwatorską na potrzeby administracyjno-biurowe i dydaktyczne
  • powierzchnia użytkowa - 21.000 m2
  • kubatura - 80.000 m3
  • rekultywacja i rewitalizacja terenu o powierzchni 15,86 ha – 10.254 m2 dróg wewnętrznych, 17.840 m2 parkingów, 28.000 m2 terenów boisk i zieleni
  • budowa i przebudowa sieci uzbrojenia terenu