Zadanie: Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 78+854 w m. Kędzierzyn Koźle – Sławięcice

Nazwa kontraktu:
„Remont mostu w ciągu DK40 w km 78+854 w m. Kędzierzyn-Koźle –Sławięcice”

Pełniona funkcja:
Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Strony Kontraktu:

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu,
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Nadzór Inwestorski:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
Inwest – Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15 , 44-100 Gliwice

Wykonawca:
JAWAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe,
ul. Kamienna 7, 25-041 Kielce

Projektant :
Tarcopol Sp. z o.o. Oddział Wrocław
TPM Consulting 54-611 Wrocław Ul. Stanisławowska 27

Termin realizacji:

Rozpoczęcie robót (przekazanie placu budowy): 06.05.2013 r.
Termin zakończenia : 16.12.2013 r.

Parametry techniczne obiektu:

Całkowita długość obiektu z murami 63,63 m
Całkowita szerokość obiektu 11,02 m
Rozpiętość teoretyczna przęsła 45,64m
Szerokość jezdni 7,10 m

Charakterystyka zadania:

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest nad kanałem Gliwickim w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 78+854 w m. Kędzierzyn-Koźle - Sławięcice. Most w planie położony jest na prostym odcinku drogi, kąt skrzyżowania konstrukcji z kanałem 90O. Ustrój niosący w przekroju poprzecznym stanowią dwa dźwigary blachownicowe nitowane w rozstawie 10,56 m o rozpiętości teoretycznej 45,64 m i wysokości 2,8 m z nakładkami po 3 sztuki w dolnym i górnym pasie w części środkowej. Żelbetowa płyta pomostowa pod jezdnią wspiera się na podłużniach z dwuteowników I380 w rozstawie co 1,17m, które połączone są z poprzecznicami blachownicowymi w rozstawie co 5,74m.

Zakres remontu obiektu:

 • remont urządzeń dylatacyjnych,
 • rozbiórka istniejących i wykonanie nowych kap chodnikowych,
 • remont płyty pomostu (rozbiórka i wykonanie nowej płyty pomostowej w zakresie określonym w DT)
 • remont przyczółków obejmujący wykonanie nowej płyty przejściowej, ścianki żwirowej, reprofilację niszy podłożyskowej oraz naprawy powierzchniowe (piaskowanie, uzupełnienie ubytków),
 • naprawy uszkodzonych elementów stalowych, piaskowanie oraz zabezpieczenie antykorozyjne całego ustroju nośnego,
 • wymiana izolacji,
 • wymiana nawierzchni jezdni na moście i dojazdach,
 • wymiana mocowania znaków nawigacyjnych
 • konserwacja łożysk,
 • wykonanie umocnienia skarp,
 • remont murów na dojazdach

Wartość robót:

Łączna wartość Kontraktu: 1.547.119,67 zł brutto