Zadanie: Remont dwóch wiaduktów nad torami PKP w ciągu DK Nr 42 w m. Kluczbork

NAZWA KONTRAKTU:
„Remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 33+911 w m. Kluczbork”
„Remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 33+985 w m. Kluczbork

ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu; 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo sług Technicznych INTERCOR Sp. 44-200 Zawiercie ul. Okólna 10

NADZÓR TECHNICZNY: Inwestycje Budownictwo Handel INWEST – COMPLEX Sp z o.o. 44-100 GLIWICE UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ 15

BIURO PROJEKTOWE: Pracownia Projektowa „MOSTOPOL” ul. Jagiełły 39 46-020 Czarnowąsy

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
- Data podpisania umowy z Wykonawcą: 12.04.2011r
- Data przekazania placu budowy: 27.04.2011r
- Data rozpoczęcia robót 02.06.2011r
- Data zakończenia robót 05.12.2011r

Dane techniczne wykonanego zadania :

Remont obejmował następujący zakres robót:

- przebudowę oświetlenia ulicznego w obrębie wiaduktów
- rozbiórkę wyposażenia wiaduktów (nawierzchnia, krawężniki, izolacja, poręcze i bariery mostowe)
- rozbiórkę i odtworzenie żelbetowych wsporników pochodnikowych
- wykonanie izolacji termozgrzewalnej na płycie pomostów
- wykonanie wyposażenia wiaduktów (krawężniki kamienne, deski gzymsowe, kapy żelbetowe, bariery, bariero-poręcze)
- zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej ustrojów nośnych
- montaż dylatacji stalowych modułowych
- wykonanie nawierzchni bitumicznych na wiaduktach i dojazdach
- remont chodników na dojazdach
- naprawę i antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni betonu przyczółków
- wykonanie nawierzchni żywicznej na chodnikach
- wykonanie oznakowania poziomego drogi
- przebudowę kabli telekomunikacyjnych TP S.A.
- remont umocnienia skarpy nasypu w obrębie wiaduktów.