Zadanie: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktu: Zadanie OŚK, zadanie M, zadanie OL w ramach projektu „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” – Kontrakt 9

UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne

Nadzór Inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: IBH „Inwest-Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44 – 100 Gliwice
Partner:Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7, 47 – 400 Racibórz

Projektant:

Zadanie M – Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk, ul. Świerczewskiego 40, Siemianowice Śląskie
Zadanie OL – PRO-EKO-BUD Sp. z o.o. ul. Balicka 100, 30-149 Kraków
Zadanie OŚK – Miko-Tech sp.zo.o. ul. Świerczewskiego 11B, 43-170 Łaziska Górne

Wykonawca:

Konsorcjum firm:
Lider: „ROMOT” Katarzyna Motyczka. ul. Strzelców Bytomskich 8/7, 44-280 Rydułtowy
Partner:„BW-INWESTYCJE”, Mariusz TRONT, ul. 1 Maja, 57,43-460 Wisła

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt pn. „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarko wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM). Zadania zrealizowane w latach 2014 -2015

CHARAKTERYSTYKA KONTRAKTU:

Projekt miał na celu polepszenie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Łaziska Górne i polega na:
budowie nowych sieci kanalizacji sanitarnej w rejonach miasta nie posiadających tejże kanalizacji, wraz z bezpośrednim przyłączeniem do niej głównie budynków mieszkalnych, zastąpieniu starych ciągów kanalizacji ogólnospławnej kanałami sanitarnymi wykonanymi w technologii gwarantującej odporność na skutki oddziaływań eksploatacji górniczej, rozbudowie z przebudową głównej oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód” obsługującej gminę z przystosowaniem jej do nowych zadań ilościowego odbioru i uzyskaniem normatywnej jakości oczyszczanych ścieków. Celem generalnym Projektu było wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie jego realizacji, tj. w mieście Łaziska Górne, poprzez uporządkowanie systemu oczyszczania.

Celem nadrzędnym projektu było osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska a tym samym uzyskanie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zanieczyszczenia gruntu i wód. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.(dalej określane jako PGKiM Sp. z o.o.), jako Inwestor Projektu, przystąpiło do prac nad jego wdrożeniem w 2007 r. W dniu 28 listopada 2008 r. został złożony Wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne” w ramach trzeciego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Środowiska (Instytucję Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Finałem tych działań było podpisanie w dniu 18.09.2009 r. Umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucji Wdrażającej, a PGKiM Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych.

W wyniku zrealizowania wyżej opisanych umów osiągnięto następujące efekty ilościowe:

Kontrakt 8 – Zadanie OŚK – „Rozbudowa etapu mechanicznego oczyszczania ścieków w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód” zlokalizowanej przy ul. Południowej w Łaziskach Górnych.”.Kontrakt 8 – Zadanie M – „Likwidacja oczyszczalni ścieków przy ul. Morcinka oraz budowa kolektora grawitacyjnego przesyłowego wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Granicznej”.Kontrakt 8 – Zadanie M – „Likwidacja oczyszczalni ścieków przy ul. Morcinka oraz budowa kolektora grawitacyjnego przesyłowego wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Granicznej”.PODSUMOWANIE FINANSOWE

Wartość robót wykonanych w ramach Kontraktów: