Zadanie: Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

Kontrakt nr 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach”
Kontrakt nr 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach”
Kontrakt nr 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Paniówkach”
Kontrakt nr 4 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chudowie”
Kontrakt nr 5 – „Budowa oczyszczalni ścieków w Przyszowicach"
Kontrakt nr 5A – „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyszowicach”

UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Ul. Karola Miarki 1, 44-178 Przyszowice

Nadzór Inwestorski:

Konsorcjum firm:
Lider: Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7, 47 – 400 Racibórz
Partner: IBH „Inwest-Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44 – 100 Gliwice

Projektant:

Pracownia Projektowa Szymański Krzysztof, ul. Kubicy 21/55, 43-100 Tychy

Wykonawca:

Kontrakt 1
PPUH ‘’WOLIMEX’’ , ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

Kontrakt 2
Zakład Robót Specjalnych Budowlanych sp.zo.o. Ul. Strzelców Bytomskich 8/7
44-280 Rydułtowy

Kontrakt 3
PPUH ‘’WOLIMEX’’ , ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

Kontrakt 4
Konsorcjum Firm:
PGNiG Technologie S.A., ul. Wolności 339, 41-800 Zabrze
PP - U Omnix Sp. z o.o., ul. Jana Styki 24,41-811 Zabrze

Kontrakt 5 i 5A
Instal Kraków S.A., Ul. Brandla 1,30-732 KrakówINFORMACJE OGÓLNE

- Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-056/08-00 Projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice’’ nr POIS.01.01.00-00-056/08

w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 z dnia 16.12.2009 r.

- Aneks nr POIS.01.01.00.00-056/08-04 z dnia 09.07.2013 r. do umowy o dofinansowanie z dnia 16.12.2009 nr POIS.01.01.00-00-056/08-00

Termin realizacji kontraktów 06.2010-01.2015r.

CHARAKTERYSTYKA KONTRAKTÓW:

Kontrakt 1
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach”
Skrócony zakres rzeczowy Kontraktu:
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 30,6 km, w tym:
sieć grawitacyjna PVC O 200
sieć grawitacyjna PVC O 250
rurociągi tłoczne PE - HD O 63 – 180
przepompownie ścieków – sieciowe – 6 szt.

Kontrakt 2
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach”
Skrócony zakres rzeczowy Kontraktu:
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 18 km, w tym:
sieć grawitacyjna PVC O 200
sieć grawitacyjna PVC O 250
sieć grawitacyjna PVC O 315
rurociągi tłoczne PE-HD O 75 - 225
przepompownie ścieków – sieciowe – 7 szt.

Kontrakt 3
Budowa kanalizacji sanitarnej w Paniówkach
Skrócony zakres rzeczowy Kontraktu:
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 22 km, w tym:
sieć grawitacyjna PVC O 200
sieć grawitacyjna PVC O 250
sieć grawitacyjna PVC O 315
rurociągi tłoczne PE-HD O 90 - 225
przepompownie ścieków – sieciowe – 9 szt.

Kontrakt 4
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Chudowie”
Skrócony zakres rzeczowy Kontraktu:
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 14 km, w tym:

sieć grawitacyjna PVC O 200
rurociągi tłoczne PE-HD O 63 - 140
przepompownie ścieków – sieciowe – 6 szt.

Kontrakt 5
Krótki opis Kontraktu:
„Budowa oczyszczalni ścieków w Przyszowicach”
Skrócony zakres rzeczowy Kontraktu:
Projektowana oczyszczalnia zaplanowana została jako mechaniczno – biologiczna z zastosowaniem osadu czynnego. W procesie mechanicznego oczyszczania ścieków zostaną usunięte części stałe oraz tłuszcze. Skratki będą następnie składowane w kontenerach i dezynfekowane, tłuszcze oraz części pływające zostaną usunięte na zewnątrz oczyszczalni przy pomocy wozu asenizacyjnego. Kolejnym etapem będzie proces biologicznego oczyszczania ścieków przebiegający w dwóch bioreaktorach umieszczonych w dwóch ciągach technologicznych. Każdy z bioreaktorów zostanie wyposażony w komorę beztlenową i komorę tlenową. Ostatnim procesem będzie przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych. Zakłada się, że po zastosowaniu planowanych technologii powstałe osady ściekowe będą spełniać parametry pozwalające na zastosowanie ich na cele rolnicze. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę następujących obiektów:

-Komora rozprężania ścieków
-Budynek urządzeń oczyszczania mechanicznego wraz ze zbiornikiem ścieków fekalnych
-Reaktory oczyszczalnia biologicznego
-Osadniki wtórne
-Komora zblokowana
-Komory stabilizacji osadu nadmiernego
-Zbiornik osadu nadmiernego
-Budynek technologiczny
-Wylot do odbiornika
-Budynek administracyjno-socjalny
-Komora rozdziału ścieków oraz przewody technologiczne
-System sterowania i AKPiA

Kontrakt 5A
Krótki opis Kontraktu:
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyszowicach” Skrócony zakres rzeczowy Kontraktu:
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę następujących obiektów:

-zblokowana komora oczyszczania biologicznego ( zblokowane komory defosfatacji biologicznej i denitryfikacji I)
-osadnik wtórny radialny pionowy z lejem bezzgarniaczowym (o konstrukcji i wymiarach takich jak dwa
-istniejące na terenie oczyszczalni osadniki),
-pompownia osadu recyrkulowanego II,
-komora rozdziału ścieków i osadu,

Zostały zmodernizowane istniejące obiekty:
-komory denitryfikacji II i nitryfikacji
-stacja dmuchaw (zostanie zabudowana czwarta dmuchawa)
Zaprojektowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz zakres robót związanych z rozbudową i modernizacją.

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Wartość robót wykonanych w ramach Kontraktów:
Kontrakt 1
Wartość netto 13 589 874,84 PLN

Kontrakt 2
Wartość netto 13 223 832,87 PLN

Kontrakt 3
Wartość netto 11 655 813,21 PLN

Kontrakt 4
Wartość netto 8 209 250,86 PLN

Kontrakt 5
Wartość netto 10 032 687,69 PLN

Kontrakt 5A
Wartość netto 4 698 634,00 PLN