Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Węgry w gm. Turawa

Gmina Turawa, ul.Opolska 39c

28.05.2010 – 15.07.2010 – Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla m.Węgry oraz kilkunastu zabudowań wsi Kotórz Mały położonych przy ul.Węgierskiej wzdłuż wykonywanego rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z Węgier do Kotorza Małego.

Zadanie obejmowało pompownię sieciową ścieków PW-1 Ø 1200 z rurociągiem wodociągowym zakończonym hydrantem L=162 m i PW- 2 Ø 1200 wraz z uzbrojeniem towarzyszącym