Zadanie: Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi krajowej nr A-4 na dwóch odcinkach: węzeł Prądy – węzeł Dąbrówka od km 222+000 do km 234+860 – jezdnia południowa, węzeł Prądy – węzeł Dąbrówka od km 222+000 do km 242+300 – jezdnia północna

Nazwa kontraktu:
„Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi krajowej nr A-4 na odcinkach:
-węzeł PRĄDY – węzeł DĄBRÓWKA od km 222+000 do km 234+860 – jezdnia południowa
-węzeł PRĄDY – węzeł DĄBRÓWKA od km 222+000 do km 242+300 – jezdnia północna”

Pełniona funkcja:
Sprawowanie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Strony Kontraktu:
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu,
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole

Nadzór Inwestorski:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
Inwest – Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15 , 44-100 Gliwice

Wykonawca:
Mota – Engil Central Europe S.A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków,

Termin realizacji:
Rozpoczęcie robót (przekazanie placu budowy): 29.05.2014 r.
Termin odbioru końcowego : 08.09.2014 r.

Charakterystyka zadania:
Zadanie polegało na wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi krajowej nr A-4 na odcinkach:
-węzeł Prądy – węzeł Dąbrówka od km 222+000 do km 234+860 – jezdnia południowa
-węzeł Prądy – węzeł Dąbrówka od km 222+000 do km 242+300 – jezdnia północna”
Na wymienionych odcinkach stwierdzono zły stan nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną SMA. Dodatkowo stwierdzono liczne spękania nawierzchni

Zakres robót obejmował:

  • Frezowanie nawierzchni
  • Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
  • Regulacja pionowa uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych
  • Wymiana korytek ściekowych
  • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
  • Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA
  • Wykonanie bitumicznych dylatacji szczelnych
  • Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego

Wartość robót:
Łączna wartość Kontraktu: 19,9 mln zł brutto