Zadanie: Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi A-4 na odcinkach: gr. woj. dolnośląskiego – węzeł Prądy – od km 193+965 do km 222+000 – jezdnia południowa, węzeł Przylesie od km 0+000 do km 1+757

Inwestor: GDDKiA O/Opole

Wykonawca: Strabag Spółka z o.o. O/Wrocław

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Termin wykonania: sierpień 2015 r.