Zadanie: Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski Etap I zadanie 5 – przebudowa ul. 26 Marca w Wodzisławiu Śląskim

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

WYKONAWCA:

EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce Bielany Wrocławskie

INŻYNIER KONTRAKTU:

„INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

PROJEKTANT:

MOSTY KATOWICE Sp. z o.o.
ul. Rolna 12
40-555 Katowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy: 25.05.2012r.
Data przekazania placu budowy: 01.06.2012r.
Umowna zakończenia zadania: 06.12.2012r.
Data odbioru końcowego zadania: 20.12.2012r.

Zakres inwestycji to część etapu I budowy obwodnicy wewnętrznej Wodzisławia Śląskiego, obejmujący przebudowę fragmentu ul. 26 Marca od km 0+934,60 do km 1+365,30 tj. od skrzyżowania z ul. Radlińską do ronda Sallaumines (bez przebudowy ww. skrzyżowań). Zadanie obejmowało swoim zakresem m.in. wykonanie następujących robót:

  • Przebudowę drogi;
  • Przebudowę chodników (820mb);
  • Przebudowa przejść dla pieszych (6 szt.)
  • Przebudowę skrzyżowania (1 sztuka);
  • Przebudowę zatok autobusowych (2 sztuki);
  • Przebudowę kanalizacji deszczowej (555mb);
  • Przebudowę sieci: wodociągowej, gazowej, teletechnicznej;
  • Przebudowę oświetlenia (24 punkty oświetleniowe + 1 sygnalizacja świetlna);
  • Budowę ekranów akustycznych (204mb).

Parametry techniczne projektowanej drogi:
Klasa drogi: Z 2/2
Prędkość projektowa 50km/h
Prędkość miarodajna: 60km/h
Kategoria obciążenia ruchem: KR4
Szerokość typowa jednej jezdni: 7,00m
Pasy ruchu dla jednej jezdni: 2x3,50m
Pochylenie poprzeczne jednej jezdni: 2%
Szerokość chodnika: 1,5m – 2,6m
Pochylenie poprzeczne chodnika: 2%

Przekrój projektowanej drogi:
- 4cm w-wa ścieralna
- 8cm warstwa wiążąca z BA 0/20
- 10cm podbudowa zasadnicza z BA 0/25
- 1-9cm warstwa wyrównawcza z BA 0/16
- 2-8cm frezowanie istniejących warstw asfaltowych