Zadanie: Udrożnienie ruchu w południowej części Subregionu Zachodniego – Wodzisław Śląski Etap I zadanie 4 – budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Matuszczyka – 26 Marca – Radlińska

Nazwa zadania:

„Udrożnienie ruchu w południowej części subregionu zachodniego – Wodzisław Śląski – ETAP 1 zadanie 4 – budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Matuszczyka – 26 Marca - Radlińska”

Strony biorące udział w kontrakcie:

Zamawiający

URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski

Wykonawca

SKANSKA S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

Kierownik Budowy

Zbigniew Hamerlik

Projektant/Nadzór Autorski

MOSTY KATOWICE SP. Z O.O.
ul. Rolna 12
40-555 Katowice

Inżynier Kontraktu

INWEST – COMPLEX SP. Z O.O.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

Inżynier Kontraktu
Krystian Bless

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy z Wykonawcą: 27.08.2012 r.
Data przekazania placu budowy: 30.08.2012 r.
Data zakończenia: 01.06.2013 r.
Wartość kontraktu bez robót dodatkowych (netto): 1 190 056,42 zł
Wartość robót dodatkowych (netto): 33 637,70 zł

Zakres inwestycji obejmował w szczególności:

 • przebudowę drogi (ul. Matuszczyka i 26 Marca) od km 0+884,60 do km 0+954,60;
 • przebudowę drogi (ul. Radlińska) od km 0+000 do km 0+174,65;
 • przebudowę chodników;
 • budowę ronda;
 • budowę kanalizacji deszczowej;
 • przebudowę oświetlenia;
 • przebudowę kolidujących odcinków sieci i urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej.

W km 0+934,60 zaprojektowano przebudowę istniejącego skrzyżowania skanalizowanego o czterech wlotach na rondo dwupasowe. Średnica zewnętrzna ronda wynosi 40m. Promienie skrętu: wjazdowe 10m, a wyjazdowe 12m. Jezdnia ronda o szerokości 9m z pierścieniem o szerokości 1m. Szerokości pasów ruchu na rondzie wynoszą po 4,5m.

Przekrój projektowanej drogi:

 • 4cm w-wa ścieralna
 • 8cm warstwa wiążąca z BA 0/20
 • 10cm podbudowa zasadnicza z BA 0/25
 • 1-9cm warstwa wyrównawcza z BA 0/16
 • 2-8cm frezowanie istniejących warstw asfaltowych