PODSTAWOWE DANE KONTRAKTOWE

Nazwa kontraktu:

„Rozbudowa ulicy  Żywieckiej w Bielsku-Białej (odcinek IVc od ulicy Owocowej do ulicy Sielanka)”

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

 1. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała

INŻYNIER KONTRAKTU

Inwestycje, Budownictwo, Handel

“Inwest - Complex” Sp. z o.o.

Ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

Tel. (32) 40 108 70                                              

PROJEKTANT

MOSTY KATOWCE Sp. z o.o.

 1. Rolna 12, 40-555 Katowice

GENERALNY WYKONAWCA

FBSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA

 1. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

 

Termin realizacji:                                                      23.04.2020 – 07.12.2020 r. 

Wartość wykonanej usługi wyniosła:                         154 000,00 zł netto, 189 420,00 zł brutto

Wartość nadzorowanych robót wyniosła:                  6 849 113,12 PLN zł netto, 8 424 409,14 zł brutto

 

 1. PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI KONTRAKTU.
 • Dokumentacja przetargowa, warunki kontraktu,
 • Umową pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu nr FE/117/IZ/12/U/20 z dn. 28.05.2020r.
 • Umową pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą umową nr FE/88/IZ/10/B/20 z dn. 23.04.2020.r.
 1. LOKALIZACJA

Inwestycja była zrealizowana na terenie województwa śląskiego w Bielsku- Białej. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu ulicy Żywieckiej na odcinku od ulicy Owocowej do ulicy Sielanka wylotowej arterii miejskiej w kierunku miejscowości Żywiec. 

 1. ZAKRES OBJĘTY KONTRAKTEM

Inwestycja polegała na przebudowie jezdni i konstrukcji drogi, budowie przepustów wraz z budowa bystrotoków i umocnieniem rowów, budowie muru oporowego dla usytuowania zatoki autobusowej przy korpusie drogowym, ciągów pieszych, a także przebudowie kolidującego uzbrojenia terenu. Projektowany układ drogowy opierał się na istniejącym ciągu drogowym. W ramach projektu została przebudowana nawierzchnia ulic z wykorzystaniem nawierzchni odpowiadających obciążeniem na kategorię obciążenia ruchem trasy głównej (ul. Żywiecka) na poziomie KR5. Nawierzchnie dróg krzyżujących się z ulicą Żywiecką zaprojektowano jako KR2. Nawierzchnie zatok autobusowych zaprojektowano jako KR6.

 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
  • ZAKRES DROGOWY

Ulica Żywiecka została zaprojektowana jako droga klasy G1/2. Przyjęto pasy ruchu o szerokości 3,5 m z przejezdnym pasem dzielącym szerokości 3,0 m. Wzdłuż jezdni poprowadzono obustronny ciąg pieszy o szerokości 2,0 m. Oś drogi składa się z odcinków prostych, łuków
o promieniach 600, 1500 i 5000 metrów oraz krzywych przejściowych.

Z uwagi na konieczność powiązania ulicy Żywieckiej z istniejącym układem komunikacyjnym zaprojektowano skrzyżowania i zjazdy (zwykłe):

 • Z ulicą Owocową – km 0+724,86 – skrzyżowanie zwykłe,
 • Z ulicą Warzywną – km 0+779,34 – skrzyżowanie zwykłe,
 • Z ulicą Pasieczną – km 0+867,12 – zjazd publiczny,
 • Z ulicą Dolną – km 0+868,96 – skrzyżowanie zwykłe,
 • Z ulicą Turniową – km 0+966,48 – skrzyżowanie zwykłe,
 • Z ulicą Skwerową – km 1+137,13 – zjazd publiczny,
 • Z ulicą Sielanka – km 1+305,61 – skrzyżowanie zwykłe,

 

Parametry techniczne dróg:

 1. Żywiecka:
 • klasa techniczna G1/2
 • prędkość projektowa Vp = 50 km/h
 • prędkość miarodajna Vm = 60 km/h
 • szerokość pasa ruchu 3,50 m
 • szerokość chodnika 2,00m
 • spadek poprzeczny jezdni (daszkowy) 2,0 %
 • kategoria ruchu KR5
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

Konstrukcja nawierzchni Ulica Żywiecka :

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR5                                                          Grubość warstwy

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11                                        4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W                                                 8 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC WMS16 P                                          14 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie               20 cm

Warstwa mrozoochronna                                                                                          20 cm

Warstwa odcinająca z geowłókniny

Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0                        20 cm - G3

                   (nie mniej niż 2,5 MPa)                                                                    30 cm - G4

Razem konstrukcja nawierzchni                                                                           86 - 96 cm

 

Zatoki autobusowe:

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR6                                                          Grubość warstwy

Warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45                                                     25 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C20/25                                              18 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie               22 cm

Warstwa mrozoochronna                                                                                          16 cm

Warstwa odcinająca z geowłókniny

Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0                           15 cm

                   (nie mniej niż 2,5 MPa)                                                                                   

Razem konstrukcja nawierzchni                                                                                 96 cm

 

Drogi poprzeczne:

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR2                                                         Grubość warstwy

Warstwa ścieralna z AC11S                                                                                          5 cm

Podbudowa zasadnicza z AC 22P                                                                                  7 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5 mm, stabilizowanego mechanicznie                 20 cm

Warstwa mrozoochronna                                                                                            20 cm

Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0                               20 cm - G3

                   (nie mniej niż 2,5 MPa)                                                                           30 cm - G4

Razem konstrukcja nawierzchni                                                                          72 - 82 cm