Zadanie: Rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego w Bielsku – Białej, na odcinku od ronda ofiar Katynia do ronda Narodowych Sił Zbrojnych, wraz z przebudową mostu nad rzeką Białą w ciągu ul. Kwiatkowskiego

Nazwa Kontraktu:

„Rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego w Bielsku – Białej, na odcinku od ronda ofiar Katynia do ronda Narodowych Sił Zbrojnych, wraz z przebudową mostu nad rzeką Białą w ciągu ul. Kwiatkowskiego".

Zamawiający:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko Biała; ul. Grażyńskiego 10

Wykonawca:

Zakład Budowlany "MOST-BUD"

Eugeniusz Klimczak

                        43-300 Bielsko-Biała; ul. Złoty Potok 46

Biuro Projektowe:

Anna Rej - Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT

Ul. Siołkowa 336

33-330 Grybów

Nadzór techniczny:      

Inwestycje Budownictwo Handel

INWEST – COMPLEX Sp. z.o.o.

44-100 GLIWICE UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ 15

Inżynier Rezydent: mgr inż. Marek Łatka

Wybrane dane kontraktowe:

Data podpisania umowy:                                            19.03.2014r.

Data przekazania placu budowy:                                  26.03.2014r.              

Planowana data zakończenia:                                      19.10.2014r.

Data zakończenia:                                                        04.10.2014r.

Data odbioru:                                                              22.10.2014r.

Data oddania do ruchu ul. Kwiatkowskiego                      26.09.2014r.

Szacowana Wartość Kontraktu :         

Wartość ofertowa Kontraktu :       4 209 410,48 zł netto     5 177 574,89 zł brutto

Wartość końcowa Kontraktu:        4 438 580,09 zł netto     5 459 453,51 zł brutto

 

Zamierzenie budowlane w części drogowej obejmowało:

 • rozbudowę ulicy Kwiatkowskiego na odcinku pomiędzy rondem Ofiar Katynia, a rondem Narodowych Sił Zbrojnych wraz z przebudową zjazdów z istniejących zakładów pracy,
 • budowę dwóch zatok autobusowych,
 • budowę obustronnych chodników,
 • przebudowę mostu na rzece Biała,
 • przebudowę oświetlenia drogowego,
 • budowę kanalizacji deszczowej, w tym wylotu do rzeki Białej,
 • przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych, w tym kabli teletechnicznych i energetycznych, przebudowa gazociągu w rejonie ronda Narodowych Sił Zbrojnych i obiektu mostowego,
 • montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Zamierzenie budowlane w części mostowej obejmowało:

 • rozbiórkę płyty ustroju nośnego i wykonanie nowej,
 • rozbiórkę skorodowanych fragmentów przyczółków wraz z robotami ziemnymi i płytami przejściowymi oraz odtworzenie nowych,
 • rozbiórkę skorodowanych fragmentów filarów i poprzecznic oraz odtworzenie nowych,
 • wymianę belek nośnych strunobetonowych na nowe,
 • montaż nowych łożysk,
 • naprawa powierzchni filarów poprzez nałożenie warstwy torkretu,
 • wykonanie nowego wyposażenia mostu (chodniki z nawierzchniami, barieroporęcze, odwodnienie, dylatacje, izolacje, nawierzchnie bitumiczne),
 • umocnienie skarp w rejonie obiektu mostowego narzutem kamiennym oraz płytami ażurowymi,
 • rekultywację terenu.

PARAMETRY TECHNICZNE PO PRZEBUDOWIE

 • BRANŻA MOSTOWA:
 • Całkowita długość ustroju niosącego LB = 39,20m
 • Całkowita długość obiektu wraz ze skrzydłami Lc = 56,96m
 • Szerokość jezdni na obiekcie L= 7,60m
 • Szerokość użytkowa chodników 2x1,50m
 • Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (dwustronny)

 

 • BRANŻA DROGOWA:
 • klasa drogi Z,
 • kategoria ruchu KR4 (ze względu na duży ruch samochodów ciężarowych nawierzchnia drogi projektowana jest dla nośności 115kN)
 • prędkość projektowana vp=50 km/h,
 • szerokość jezdni – 7,00 m,
 • dwie zatoki autobusowe o szerokości 3,00 m,
 • obustronne chodniki o szerokości 2,00 (przy peronach autobusowych 2,50 m),
 • nawierzchnia jezdni – mieszanka SMA,,
 • nawierzchnia chodnika – kostka betonowa.