Zadanie: Rozbudowa skrzyżowania ulic ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową placu Opatrności Bożej w Bielsku-Białej

Nazwa Kontraktu:
Rozbudowa skrzyżowania ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej

Zamawiający:
Miasto Bielsko-Biała
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Grażyńskiego 10
43 -300 Bielsko-Biała

Wykonawca:
STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
ul. Lipowa 5A, Wysoka
52-200 Wrocław

Inżynier Kontraktu:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
Inwest Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

ZAKRES ROBÓT KONTRAKTOWYCH
Przedmiotem inwestycji była modernizacja końcowego odcinka ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego na długości 260m, rozbudowa skrzyżowania ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego, Wyzwolenia, Władysława Broniewskiego wraz z kompleksową przebudową Placu Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej

Zakres robót obejmował:
> rozbudowę skrzyżowania, poprzez zastąpienie istniejącego skrzyżowania
z pierwszeństwem przejazdu, skrzyżowaniem o ruchu okrężnym (rondo),
> przebudowę wlotów ulic Wyzwolenia, Szkolnej, Głębokiej, Władysława Broniewskiego, Placu Opatrzności Bożej,
> rozbudowę ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego na odcinku od budynku nr 43 do ul. Żywieckiej,
> przebudowę Placu Opatrzności Bożej,
> przebudowę mostu na potoku Niwka pod ulicą Stojałowskiego i pod zieleńcem,
> przeniesienie i odnowienie obiektu o wartości zabytkowej – figury św. Jana Nepomucena,
> budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidujących wpustów,
> budowę odcinka nowej sieci oświetlenia ulicznego i przebudowę istniejącego oświetlenia,
> usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną,
> przebudowę oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej,
> wykonanie nawierzchni ozdobnych i nasadzeń zieleni.
Parametry techniczne ronda i układu drogowego:
> przekrój drogowy: uliczny,
> szer. jezdni:
ul. Ks. St. Stojałowskiego na początku opracowania 15,77 m oraz 12,5 m. na końcu opracowania,
ul. Wyzwolenia 5,0 m
ul. Wł. Broniewskiego od 7,3 m do 8 m,
ul. Głęboka od 5,0 m do 5,5 m,
ul. Szkolna 5,0 m
> szer. chodnika: zmienna od 1,85 m do 6,5 m,
> prędkość projektowana: 50 km/h,
> kategoria ruchu: KR 4,
> nawierzchnia pasa ruchu:
dla ulic Ks. St. Stojałowskiego, Wyzwolenia, Wł. Broniewskiego – bitumiczna,
dla ulic przeznaczonych dla ciągu pieszego z ograniczoną dostępnością ruchu kołowego (Głęboka, Szkolna) – kostka porfirowa,
> nawierzchnia przejezdnej wyspy kanalizującej ruch kołowy - kostka granitowa,
> nawierzchnia nieprzejezdnych wysp kanalizujących ruch kołowy - kostka granitowa,
> nawierzchnia pierścienia ronda - kostka granitowa,
> nawierzchnia przestrzeni ograniczającej ruch kołowy - kostka granitowa,
> nawierzchnia chodników - kostka betonowa,
> nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa,
> opaska wokół pomnika Św. Jana Nepomucena - kostka granitowa,
> plac wokół pomnika Św. Jana Nepomucena - płyty granitowe,
> odwodnienie - wpusty uliczne z osadnikiem.

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI KONTRAKTU
> Decyzja Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 08.02.2017 r.
> Decyzja Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Nr 167/2018 o pozwoleniu na budowę z dnia 26.02.2018 r.
> Decyzja Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Nr 3/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 01.03.2017 r.

WYBRANE DATY KONTRAKTOWE
> 07.05.2018 r. - podpisanie Umowy na roboty budowlane
> 08.05.2018 r. - podpisanie Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
> 02.06.2018 r. – rozpoczęcie robót
> 30.10.2018 r. - podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy na roboty budowlane
> 23.11.2018 r. - podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy na roboty budowlane
> 01.12.2018r – data zakończenia robót
> 18.12.2018r – data zakończenia rozliczenia