PODSTAWOWE DANE KONTRAKTOWE

Nazwa kontraktu:

Rozbudowa skrzyżowania ul. Józefa Lompy, ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej”

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

 1. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała

INŻYNIER KONTRAKTU

Inwestycje, Budownictwo, Handel

“Inwest - Complex” Sp. z o.o.

Ul. Góry Chełmskiej 15

44-100 Gliwice

Tel. (32) 40 108 70                                              

PROJEKTANT

DMK Inżynieria Sp. z o.o.

 1. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik

GENERALNY WYKONAWCA

FBSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA

 1. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

 

Termin realizacji:                                                         27.03.2020 – 03.12.2020 r.

Wartość wykonanej usługi wyniosła:                             154 000,00 zł netto, 189 420,00 zł brutto

Wartość nadzorowanych robót wyniosła:                        5 120 708,61 PLN zł netto, 6 298 471,59 zł brutto

 

 1. PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI KONTRAKTU.
 • Dokumentacja przetargowa, warunki kontraktu,
 • Decyzja nr 18/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 20.11.2017 r. wydana przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała
 • Umową pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu nr FE/76/IZ/7/U/20 z dn. 02.04.2020r.
 • Umową pomiędzy Zamawiającym, a Generalnym Wykonawcą umową nr FE/72/IZ/06/B/20 z dn. 27.03.2020.r.
 1. LOKALIZACJA

Inwestycja była zrealizowana na terenie województwa śląskiego w Bielsku- Białej. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w centrum zabytkowej części miasta w sąsiedztwie historycznego Studia Filmów Rysunkowych.

 1. ZAKRES OBJĘTY KONTRAKTEM

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego była rozbudowa skrzyżowania ul. Józefa Lompy, ul. Cieszyńskiej i ul. Mikołaja Kopernika. Budowa obejmowała w szczególności:

 • rozbudowę ul. Mikołaja Kopernika,
 • budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Cieszyńska, Lompy, Kopernika,
 • Budowę murów oporowych,
 • Rozbudowę kanalizacji deszczowej,
 • Przebudowę kanalizacji ogólnospławnej,
 • Przebudowę oświetlenia ulicznego oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
 • Przebudowę sieci wodociągowej,
 • Przebudowę sieci gazowej,
 • Przebudowę sieci elektroenergetycznej,
 • Przebudowę sieci ciepłowniczej,
 • Przebudowę sieci teletechnicznej,
 • Budowę schodów terenowych, śmietnika i elementów małej architektury,
 • Gospodarkę zielenią.

 

 1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
  • ZAKRES DROGOWY

Ulica Cieszyńska, ulica Lompy oraz ulica Kopernika zostały wykonane jako droga klasy technicznej – L (lokalna). Nowa droga stanowiąca dojazd do parkingu również posiada klasę techniczną – L (lokalna) . Przedmiotowe ulice stanowią dojazd do zabytkowej części miasta (rynek wraz
z zabytkową zabudową, zamek, katedra,) oraz Targowiska Miejskiego, Studia Filmów Rysunkowych, Prokuratury i Sądu Okręgowego oraz posiadają dostępność do posesji oraz obiektów działalności gospodarczej poprzez zjazdy.

Ul. Cieszyńska ma przekrój uliczny 2-pasowy (2x3,50m). Wzdłuż ulicy występują zjazdy do kamienic. Przebudowa została wykonana na odcinku o długości ok 139 m. +17m

Ul. Lompy ma przekrój uliczny 2-pasowy (2x3,00m). Wzdłuż ulicy występują zjazdy do kamienic oraz na targowisko miejskie. Przebudowa została wykonana na odcinku o długości ok 41 m.

Ul. Kopernika ma przekrój uliczny 2-pasowy (2x3,00m). Wzdłuż ulicy występują zjazdy do kamienic. Przebudowa została wykonana na odcinku o długości ok 146 m.

 

Parametry techniczne dróg:

 1. Cieszyńska:
 • klasa techniczna L
 • prędkość projektowa Vp = 30 km/h
 • szerokość pasa ruchu 3,50 m
 • szerokość chodnika 2,00m
 • spadek poprzeczny jezdni (daszkowy) 2,0 %
 • kategoria ruchu KR3
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

 

 1. Lompy:
 • klasa techniczna L
 • prędkość projektowa             Vp = 30 km/h
 • szerokość pasa ruchu 3,00 m
 • szerokość chodnika 2,00m
 • spadek poprzeczny jezdni (daszkowy) 2,0 %
 • kategoria ruchu KR3
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

 

 1. Kopernika:
 • klasa techniczna L
 • prędkość projektowa Vp = 30 km/h
 • szerokość pasa ruchu 3,00 m
 • szerokość chodnika 2,00m
 • spadek poprzeczny jezdni (daszkowy) 2,0 %
 • kategoria ruchu KR3
 • dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

 

Konstrukcja nawierzchni:

Ulica Kopernika/Cieszyńska

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR3                                                          Grubość warstwy

Warstwa ścieralna z kostki granitowej szarej 8/11                                                   8/11 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                             5 cm

Podbudowa zasadnicza mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C90/3,                 20 cm

Warstwa mrozoochronna                                                                                          15 cm

Stabilizacja ekopodbudowa Utex BP 5,0                                                                     20 cm

Razem konstrukcja nawierzchni                                                                            68/71 cm

 

Ulica Cieszyńska

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR3                                                          Grubość warstwy

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S                                        4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W                                                          5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P                                                14 cm

Podbudowa zasadnicza mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C90/3,                 20 cm

Warstwa mrozoochronna                                                                                          15 cm

Stabilizacja ekopodbudowa Utex BP 5,0                                                                     20 cm

Razem konstrukcja nawierzchni                                                                                 71 cm

 

Ulica Lompy

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni KR3                                                          Grubość warstwy

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S                                        4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W                                                          5 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P                                                14 cm

Podbudowa zasadnicza mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego C90/3,                 20 cm

Warstwa mrozoochronna                                                                                          15 cm

Stabilizacja ekopodbudowa Utex BP 5,0                                                                     20 cm

Razem konstrukcja nawierzchni                                                                                 71 cm