Zadanie: Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu

Nazwa Kontraktu:
Rozbudowa DW 945 ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu

Zamawiający:
Miasto Bielsko-Biała
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Grażyńskiego 10
43 -300 Bielsko-Biała

Wykonawca:
EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce

Inżynier Kontraktu:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
Inwest Complex Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice

ZAKRES ROBÓT KONTRAKTOWYCH
Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 945, tj. ul. Żywieckiej w Bielsku-Białej, na odcinku o długości 244 m - od ul. Sielanka do granicy miasta z miejscowością Wilkowice, wraz z budową nowego mostu na potoku Skleniec.
Zakres robót:
> rozbiórka istniejącego mostu na potoku Skleniec
> budowa mostu tymczasowego wraz z dojazdami
> budowa nowego mostu na potoku Skleniec – żelbetowa konstrukcja ramowa

Dane techniczne obiektu:
> Rozpiętość teoretyczna Lo = 6,12 m
> Rozpiętość w świetle Lś = 5,32 m
> Długość całkowita L = 6,950 m
> Szerokość całkowita b = 12,60 m
> Kąt skosu 84°
> Grubość płyty h = 0,60-0,685 m
> Grubość ścian b = 0,80 m
> Klasa obciążeń klasa A wg PN-85/S-10030
> Posadowienie na palach CFA ø 800 mm
> rozbudowa istniejącego układu drogowego:
modernizacja ul. Żywieckiej
> klasa techniczna G1/2
> prędkość projektowa Vp = 50 km/h
> prędkość miarodajna Vm = 60 km/h
> szerokość pasa ruchu 3,50 m
> szerokość chodnika 2,00 m
> spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (na prostej)
> kategoria ruchu KR5
przebudowa skrzyżowań ul. Żywieckiej z ulicami:
> Sielanka
> Andersena
> Bajki
> regulacja koryta potoku Skleniec (umocnienie narzutem kamiennym i budowa urządzeń melioracyjnych
> rozbudowa odwodnienia ul. Żywieckiej
> przebudowa mediów:
> sieci wodociągowej
> kanalizacji sanitarnej
> sieci elektroenergetycznej
> sieci teletechnicznej
> rozbudowa oświetlenia drogowego
> budowa sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Bajki
> budowa odcinka sieci szerokopasmowej.

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI KONTRAKTU
> Decyzja Prezydenta Miasta Bielsko-Biała Nr 2/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 11.07.2016 r.

WYBRANE DATY KONTRAKTOWE
> 27.04.2018 r. - podpisanie umowy na roboty budowlane
> 25.05.2018 r. - podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
> 24.09.2018 r. - podpisanie Aneksu nr 1 do umowy na roboty budowlane
> 28.11.2018r – data zakończenia robót
> 21.12.2018r – data zakończenia rozliczenia