Zadanie: Rozbudowa drogi krajowej nr 38 na odcinku granica państwa - Pietrowice

ZAMAWIAJACY:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
45-085 Opole
ul. Niedziałkowskiego 6

PROJEKTANT:
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe DROG-MEN
41-700 Ruda Śląska
ul. Szyb Walenty 32

WYKONAWCA:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk
48-100 Głubczyce
ul. Sosnowiecka 11

NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje Budownictwo Handel
„Inwest-Complex” Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 15

PODSTAWOWE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 15.03.2018r.
Data przekazania placu budowy: 26.03.2018r.
Data zakończenia robót wg Aneksu nr 2: 30.04.2019r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 30.04.2019r.

Wartość kosztorysowa Kontraktu:
9 104 939,40 zł netto – 11 199 075,46 zł brutto

Wartość końcowa Kontraktu:
9 725 564,44 zł netto – 11 962 444,28 zł brutto

Roboty dodatkowe:
1 335 912,79 zł netto – 1 643 172,73 zł brutto

1.PODSTAWY PRAWNE REALIZACJI KONTRAKTU.
•Decyzja Wojewody Opolskiego nr. IN.I.7820.2.2017.AM z dnia 12.04.2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
•Umowa Nr 11/2018 na wykonanie robót budowlanych z dnia 15.03.2018. (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk)
•Umowa Nr 12/2018 na pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 15.03.2018r. (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad a Inwest-Complex sp. z o.o.)

2.LOKALIZACJA
Droga krajowa nr 38 na odcinku granica Państwa - Pietrowice od km 0+000,00 do km 2+750,00 - gmina Głubczyce, powiat głubczycki, województwo opolskie.

3.ZAKRES OBJĘTY KONTRAKTEM
Rozbudowa drogi na odcinku granica Państwa - Pietrowice obejmuje następujący zakres robót:
• rozbudowę odcinka DK nr 38
• przebudowę skrzyżowań DK 38 z drogami powiatowymi
• budowę miejsc parkingowych
• wykonanie chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego
• przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych
• przebudowę i budowę rowów przydrożnych
• przebudowę i budowę systemu odwodnienia
• przebudowę przepustów
• budowę kanalizacji deszczowej
• budowę oświetlenia ulicznego oraz przejść dla pieszych
• budowę kanału technologicznego
• przebudowę infrastruktury teletechnicznej
• wykonanie elementów BRD w zakresie opracowania
• roboty rozbiórkowe
• roboty wykończeniowe

Zaprojektowano chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy szer 2,50 m w celu zwiększenia bezpieczeństwa podróży pieszych i rowerzystów.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
4.1. ZAKRES DROGOWY
Parametry techniczne:
• Długość odcinka - 2,75 km,
• Klasa drogi - G,
• Liczba pasów ruchu - 2,
• Prędkość projektowa Vp - 60 km/h,
• Prędkość miarodajna Vm - 70 km/h (teren zabudowany) - 80 km/h (teren niezabud.),
• Przyjęta kategoria ruchu - KR 4,
• Obciążenie ruchem - 115 kN,
• Szerokość pasa ruchu - 3,50 m ÷ 3,75 m,
• Szerokość chodnika - 2,00 m,
• Szerokość ciągu pieszo- rowerowego - 2,50 m,
• Szerokość pobocza - 1,50 m,
• Pochylenie poprzeczne jezdni na prostej - 2%,
• Pochylenie poprzeczne pobocza - 6%.